انجمن روانشناسی ایران
Menu

اساسنامه

اساسنامه انجمن روانشناسی ایران

 بسمه تعالي

 اساسنامه انجمن روانشناسی ایران

 

فصل اول  كليات و اهداف

     ماده 1- به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم روانشناسی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به انجمن روانشناسی ایران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌ گردد.

     ماده 2- موضوع انجمن: انجمن، بنیادی غير انتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و کاربردی و خدماتی و حرفه­ای و فنی فعاليت مي­كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رييس هيأت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.

     ماده 3- (اصلاحی) مركز انجمن در ایران- تهران- خیابان ولیصر- تقاطع نیایش  بلوار اسفندیار - پلاک 20- واحد 4 مي‌باشد و پس از موافقت كميسيون انجمن­هاي علمي مي­تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

     ماده 4- انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

 

فصل دوم  وظايف و فعاليت­ ها

     ماده 5- به ‌منظور نيل به هدف­ هاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به‌ عمل خواهد‌آورد:

1-5- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملي و بين‌المللي بین محققان و متخصصاني كه به

گونه ­ای با علم روانشناسی سروکار دارند.     

    2-5- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و 
    برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

    3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

    4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي

5-5- تشکیل گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌ اي و بين‌ المللي

6-5- انتشار كتب و نشريات علمي.

 

فصل سوم  انواع و شرايط عضويت

ماده 6- انواع و شرایط عضویت در انجمن عبارت است از:

1-6- عضويت پيوسته:

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسی و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته انجمن درآيند.

2-6- عضويت وابسته:

افرادی که دارای شرایط زیر هستند می­توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

الف- کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته­های مذکور در بند 1-6 باشند.

ب- کلیه افرادی كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 شاغل باشند.

3-6- عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي روانشناسی به تحصيل اشتغال دارند.

4-6- عضويت افتخاري:

شخصيت­ هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي روانشناسی و علوم تربیتی و علوم رفتاری و روانپزشکی و سایر علوم حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك­هاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.

5-6- اعضاي مؤسساتي (حقوقي):

سازمان­هايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 1- افرادی که داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 مي‌باشند با تصويب هيأت مديره می­توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2- اعضاء افتخاری کلیه مزایای اعضاء پیوسته انجمن به­جز حق انتخاب شدن به عضویت هیأت مدیره را دارا هستند.

تبصره 3- اعضاء مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

 

    ماده 7- هر يك از اعضا سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهدكرد.

تبصره 1- پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره 2- اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

     ماده 8- عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

1-8- استعفاي كتبي

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره- تأييد خاتمه عضويت با هيأت مديره است.

 

فصل چهارم  اركان انجمن

     ماده 9- اركان اصلي عبارتند از:

الف: مجمع عمومي       ب: هيأت مديره (شورای اجرایی)              ج: بازرس (بازرسان)

الف- مجمع عمومي

     ماده 10 - مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.

1-10- مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي‌شود و با حضور يا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات اكثریت آراء معتبر است.

2-10- در صورتي‌كه در دعوت نخست مجمع عمومی رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‌شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهديافت.

3-10- مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري با دعوت هيأت مديره يا بازرس (بازرسان) و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود.

شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق­العاده همانند شرایط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای 1-10 و 2-10 می­باشد و تصمیمات آن با دوسوم آراء معتبر است.

تبصره ( اصلاحی) - دعوت براي تشكيل مجامع عمومي كتبي و یا درج در روزنامه کثیرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاءبرسد.

     ماده 11- وظايف مجامع عمومي عادی و فوق­ العاده  

1-11-  انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس یا بازرسان

2-11- تصويب خط مشي انجمن

3-11-  بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

4-11- تعيين ميزان حق عضويت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

5-11-  تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

6-11- عزل هيئت مديره (شورای اجرایی) و بازرس (بازرسان)

7-11-  تصویب انحلال انجمن

تبصره 1- مجامع عمومی توسط هیأت رئیس ه­ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می­ شوند.

تبصره 2- اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می­ شوند.

تبصره 3- اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده ­اند.

تبصره 4- مجمع عمومی فوق­ العاده فوق به منظور تصمیم گیری در موارد بندهای 5-11، 6-11، 7-11 تشکیل می­ شود.

ب هيئت مديره (شورای اجرایی)

     ماده 12- (اصلاحی) هيئت مديرة انجمن مركب از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل می­ باشد. كه هر 3 سال يك بار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.

    1-12- (اصلاحی) هيچ­يك از اعضا نمي‌تواند بيش از دو دوره متوالي (6 سال) به عضويت هيئت مديره انتخاب شود. حداکثر 2 عضو مشمول این بند در صورت کسب سه چهارم آراء حاضرین در جلسه می­ توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیأت مدیره درآیند.

2-12- عضويت در هيئت مديره افتخاري است.

3-12- هيئت مديره حداكثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن، تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تشکیل وظايف خود اقدام مي‌نمايد.

4-12- كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاي رئیس هیأت مدیره و خزانه­ دار، همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس معتبر است.

5-12- هيئت مديره موظف است حداقل ماهی يكبار جلسه خود راتشكيل دهد.

6-12- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.

7-12- كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيأت مديره نگهداري مي‌شود.

8-12- شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهدبود.

9-12- درصورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقي­ماندة دورة عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

10-12- شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.

11-12- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن­های علمی ارسال نماید.

تبصره- هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن­های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

     ماده 13- هيئت مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف اختيارات آن به شرح زير است:

1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

2-13- تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آن­ها

3-13- حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول انجمن

4-13- تدوین و تصویب آیین­نامه­های اجرایی

5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز نامه مالي برای طرح در مجمع عمومی

6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل ‌غير.

7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي

8-13- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن

9-13- جلب هدايا و كمك­هاي مالي

10-13- اهداء بورس­هاي تحقيقاتي و آموزشي

11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

12-13- ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالی

ج  بازرس (بازرسان)

     ماده 14- (اصلاحی) مجمع عمومي عادي یک نفر را به‌ عنوان بازرس اصلي و دو نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت سه سال انتخاب مي‌نمايد.

     تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع می­باشد.

     ماده 15- وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:

    1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

    2-15- بررسي گزارش سالانه هيأت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي

    3-15- گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

     تبصره- كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيأت مديره

         براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگيرد.

 

فصل پنجم  گروه­ هاي انجمن

     ماده 16- انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيأت مديره تعيين می­شود به فعاليت مي‌پردازند.

1)  گروه­هاي تخصصي

2)  كميته آموزش و پژوهش

3)  كميته انتشارات

4)  كميته آمار و اطلاعات

5)  كميته پذيرش و روابط عمومي

6)  كميته گردهمايي‌هاي علمي

1-16- تهیه و تصویب آیین نامه، تشکیل گروه­ ها و کمیته­ ها با هیأت مدیره انجمن است.

 

فصل ششم  بودجه و مواد متفرقه

     ماده 17- منابع مالي انجمن عبارتند از:

    1-17- حق عضويت‌ اعضا

    2-17- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي

    3-17- دريافت هدايا و كمك­ها

         ماده 18- درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن­هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال مي‌شود.

     ماده 19- كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانك­هاي كشور نگهداري مي‌شود.

     ماده 20- كليه مدارك و پرونده مالي و غيرمالي در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود.

     ماده 21- هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن­هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است.

     ماده 22- انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.

     ماده 23- درصورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي، همان مجمع هيأت تصفيه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی­ها کلیه دارایی­های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

     ماده 24- اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل و بیست و چهار ماده و پنجاه و سه زيرماده و چهارده تبصره در جلسه مورخه 1374/6/30 مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد. و ماده 12 و بند 1-12 در مجمع عمومی فوق العاده 1389/4/24 و ماده 3 و تبصره بند 3-10 در مجمع عمومی فوق العاده هفتماسفند ماه 1393 بازنگری شد.

 

tuzla escort
atasehir escort
deneme bonusu veren siteler
asa akira tia ling Paying his dues with daughter cory chase pov proon sex hd
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
gaziantep escort gaziantep escort
vdcasino
betexper
imajbet
csgo kasa açma siteleri
Legal age teenager entrances her sex partner indian school girl sexy video
vdcasino ilbet ilbet ilbet casino siteleri
en yüksek bonus veren siteler
voxprima.com
replica rolex watch
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
9anime