انجمن روانشناسی ایران
Menu

آیین نامه شاخه دانشجویی

Enter Title

بنام دوست که هرچه داریم از اوست

آیین نامه شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران

 

• فصل اول: كليات و اهداف

ماده 1:شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران شامل اعضای دانشجویی و تازه فارغ التحصیل (یکسال بعد از فارغ التحصیلی) انجمن روانشناسی ایران است که به منظور تلاش در جهت تحقق اهداف علمی آموزشی انجمن روانشناسی ایران تشکیل میشود و از این پس در اين آیین نامه، شاخه دانشجویی ناميده مي‌شود.

 

 

• فصل دوم: وظايف و فعاليت‌ها

ماده 2:به منظور نيل به هدف‌هاي مذكور در ماده 1 اين آیین نامه، شاخه دانشجویی تحت نظارت هیات مدیره انجمن اقدامات زير را انجام خواهد داد:

1-2) گردآوری و انعکاس نیازها، علایق و انتظارات دانشجویان و تازه فارغ التحصیلان روانشناسی ( و رشته های مرتبط) به اعضای هیأت مدیرهانجمن

2-2) ايجاد و تحكيم روابط علمي و تحقيقاتي و معرفی فرصت های آموزشی، پژوهشی و کاربردی متناسب با نیازها و علایق دانشجویان و تشکلهای دانشجویی

3-2) ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی بین دانشجویان ایران با دانشجویان و اساتید سایر کشورها در جهت نشر یافتههای روانشناسی و تعامل سازنده با سایر فرهنگها

4-2) ارائه خدمات آموزشي پژوهشي متناسب با مسایل دانشجویی، تلاش در جهت توانمندسازی دانشجویان روانشناسی و فراهم نمودن حمایت ها و راهنمایی های لازم برای پژوهشگران دانشجو

5-2) طراحی، برنامه ریزی و اجرای سخنرانی ها، کارگاه ها، کنفرانس ها وگردهمايي‌هاي علمي دانشجویی 

6-2) فعالیت های نوشتاری متناسب با نیازها و علایق دانشجویان روانشناسی برای سایت و مجله های انجمن

تبصره : هرگونه  اقدام به نام شاخه دانشجویی لازم است با تصویب و نظارت هیات مدیره انجمن انجام پذیرد.

 

• فصل سوم:‌ شرايط عضويت‌

ماده 3: کلیه اعضای دانشجویی انجمن در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین اعضای تازه فارغ التحصیل وابسته و پیوسته انجمن که از تاریخ فارغ التحصیلی آنها یک سال بیشتر نگذشته است، به عنوان عضو شاخه دانشجویی محسوب میشوند.

 

• فصل چهارم:‌ وظایف شورای اجرایی و بازرس شاخه دانشجویی

الفشورای اجرایی

ماده 4: شورای اجرایی شاخه دانشجویی متشکل از9 عضو اصلي و5 نفر عضو علي‌البدل مي باشد كه هر دو سال يكبار با رأي مخفيِ کلیه اعضای شاخه دانشجویی و از میان داوطلبانی که بیش از یک سال از عضویت آنها در انجمن روانشناسی ایران گذشته است، انتخاب مي‌شوند.

1-4شرایط داوطلب شدن برای شورای اجرایی شاخه دانشجویی، دانشجو بودن در مقطع تحصیلات تکمیلی و احراز شرایط عضویت در شاخه دانشجویی است.

تبصره. اعضای شورای اجرایی هر دوره می توانند بدون احراز شرایط زیر ماده 1-4 صرفاً برای انتخابات دوره بعدی داوطلب شوند.

2-4) جلسه انتخابات شورای اجرایی شاخه دانشجویی هر دو سال یک باربرگزار می شود.

3-4) اعضای اصلی شورای اجرایی شاخه دانشجویی شامل رئیس، نایب رئیس، دبیر، خزانه دار، رئیس پیشین، و سایر اعضا است.

تبصره: رئیس شورای اجرایی هر دوره، در دوره بعدی به عنوان رئیس پیشین بدون حق رای حضور خواهد داشت.

4-4هيچ يك از اعضا نمي‌تواند بيش از دو دوره متوالي (چهار سال) به عضويت شورای اجرایی انتخاب شود.

5-4عضويت در شورای اجرایی داوطلبانه است.

6-4شورای اجرایی حداكثرتا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود و تعیین رئیس، نایب رئیس، دبیر، خزانهدار اقدام مي نمايد.

7-4شورای اجرایی موظف است حداقل ماهي يكبار جلسه خود را تشكيل دهد.

8-4جلسات شورای اجرایی با حضور اكثريت اعضاء (50 درصد به اضافه یک نفر، یعنی 5 نفر) رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء‌ معتبر است.

9-4شركت اعضاي شورای اجرایی درجلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه به تشخيص شورای اجرایی تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

10-4در صورت استعفا، بركناري يا فوت هريك از اعضاء شورای اجرایی، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

 

تبصرهدر صورت استعفا، برکناری یا فوت رئیس ، جلسه ای با دستور انتخاب رئیس جدید از میان اعضای اصلی به جز رئیس پیشین برگزار می شود.

11-4هیات مدیره انجمن یکی از اعضای خود را به عنوان رابط هیات مدیره انجمن و شورای اجرایی شاخه تعیین می کند و لازم است تمامی فعالیت های شاخه دانشجویی با هماهنگی مستقیم و مستمر با رابط انجام شود.

تبصره: رئیس شورای اجرایی شاخه دانشجویی می تواند با هماهنگی و موافقت هیأت مدیره، در جلسات هیأت مدیره انجمن شرکت کرده و از فعالیت ها و دغدغه های شاخه دانشجویی گزارش ارائه نماید.

ب) بازرس

ماده 5: در جلسه مجمع عمومی شاخه دانشجویی برای انتخابات شورای اجرایی شاخه دانشجویی و از میان داوطلبان، يك نفر به عنوان بازرس اصلي و دو نفر به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.

1-5)‌ انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

2-5)بازرس میتواند در جلسات شورای اجرایی بدون داشتن حق رأي شرکت نماید.

ماده 6: وظايف بازرس به شرح زير است:

1-6بررسي اسناد و دفاتر مالي شاخه دانشجویی انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي شاخه دانشجویی و هیات مدیره انجمن.

2-6بررسي گزارش سالانه شورای اجرایی و تهيه گزارش از عملكرد شاخه دانشجویی براي اطلاع مجمع عمومي شاخه دانشجویی و هیات مدیره انجمن.

3-6گزارش هرگونه تخلف شورای اجرایی از مفاد آیین نامه به مجمع عمومي شاخه دانشجویی و هیات مدیره انجمن.

تبصرهكليه اسناد و مدارك شاخه دانشجویی اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي شورای اجرایی براي بررسي در دسترس بازرس شاخه دانشجویی و بازرس هیات مدیره انجمن قرار گيرد.

 

• فصل پنجم: گروه‌ها و کمیتههای شاخه دانشجویی

ماده 7: شاخه دانشجویی مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد و بر اساس شرح وظايفي كه از سوي شورای اجرایی تعيين مي‌شود به فعاليت بپردازد:

1) گروه‌هاي علمی تخصصی دانشجویی

2) كميته دانشجویی آموزش

3) کمیته دانشجویی پژوهش

4) كميته دانشجویی پذیرش و روابط عمومی

5) کمیته دانشجویی گردهمایی های علمی

 

• فصل ششم: بودجه و موارد متفرقه

ماده 8: منابع مالي شاخه دانشجویی عبارت است از :

(1-8تنخواه گردان انجمن

(2-8) دریافت هدایا وکمک ها

تبصره1: درآمدهای شاخه دانشجویی اعم از هدایا وسایر کمک ها به حساب انجمن واریز می شود.

تبصره2: تسویه تنخواه با ارائه فاکتورهای دو سوم کل مبلغ امکان پذیر است.

ماده 9 : کلیه مدرک و پرونده های مالی و غیر مالی در دفتر انجمن نگهداری می شود.

ماده 10: هرگونه تغيير در مفاد آیین نامه، پس از تصويب هیات مدیرهانجمن معتبر است.

ماده 11: اين آیین نامه مشتمل بر 6 فصل، یازده ماده، 24 زيرماده و 8 تبصره در جلسه تیرماه 1393 به تصويب هیات مدیره انجمن و در تاریخ 23 اسفندماه 1395 مورد بازنگری هیات مدیره قرار گرفت و از آن تاریخ لازمالاجراست.

 

ankara escort
tuzla escort
atasehir escort
huluhub.com
astropay bozdurma
ver pelis porno online gratis Couples first swinging experience film porno con rocco sifredi
antalya escort
Kayseri escort
implant