انجمن روانشناسی ایران
Menu

پژوهش های روانشناختی

مجله پژوهش های روانشناختی

مجله پژوهشهای روانشناسی برای اعضای پیوسته ارشد و پیوسته دکتری قابل دانلود می باشد مابقی متقاضیان می توانند جهت عضویت به وب سایت مجله مراجعه فرمایند.

وب سایت مجله پژوهشهای روانشناختی: http://neevandpub.ir

 

پژوهش های روانشناختی

شماره 38 يکشنبه 24 ارديبهشت 13960

شماره 38

شماره 37 يکشنبه 24 ارديبهشت 13960

شماره 37

شماره 36 دوشنبه 17 اسفند 13940

شماره 36

شماره 35 يکشنبه 16 اسفند 13940

شماره 35

RSS