انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

طراحی برنامه رابطه درمانی تحولی (فلورتایم) بر پایه هنر موسیقی و ارزیابی اثربخشی آن در مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده

چکیده پایان نامه دکتر یوسف شاهی دانش آموخته دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

نویسنده: مدیر سایت/جمعه, 21 مهر,1396/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
2.0

دکتر یوسف شاهی پایان­نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان "طراحی برنامه رابطه درمانی تحولی (فلورتایم) بر پایه هنر موسیقی و ارزیابی اثربخشی آن در مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده" را به اتمام رساند.

پایان­نامه ایشان توسط دکتر غلامعلی افروز و دکتر علی اکبر ارجمندنیا (اساتید راهنما)، دکتر باقرغباری بناب و دکترعلی زاده محمدی (اساتید مشاور) هدایت شده است.

 

چکیده

هدف: بازی درمانی و موسیقی درمانی از مهمترین درمان های توصیه شده به کودکان طیف خودمانده است و تا به حال از این دو روش برنامه های آموزشی و درمانی مختلفی برای کودکان طیف خودمانده پیشنهاد شده است. این پژوهش با هدف طراحی یک برنامه جامع از نوع بازی درمانی و کودک محورهمراه با مشارکت مادر به نام برنامه رابطه درمانی تحولی (فلورتایم) برپایه هنرموسیقی و اثربخشی آن درمهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده صورت پذیرفته است. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر تمامی کودکان اختلال طیف خودمانده در سطح 1 (نیازمند حمایت) در مقطع پیش دبستانی است که به مراکز آموزشی و درمانی شهرتهران درسال 1394 مراجعه نموده اند. تعداد 16 کودک پسر دارای اختلال طیف خودمانده به همراه مادرانشان به صورت دردسترس از دو مرکز آموزشی- درمانی انتخاب گردید و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه 8 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند.به منظور تشخیص اختلال خودماندگی و همچنین اثربخشی برنامه مداخله ای از سه پرسشنامه تشخیص مقیاس خودماندگی، فهرست ارزشیابی درمان خودماندگی و پرسشنامه تعامل مادر ـ کودک استفاده گردید. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل است.

یافته ها: نتایج بدست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس و اندازه گیری های مکرر نشان داد که کودکان خودمانده گروه آزمایش پس از دریافت برنامه رابطه درمانی تحولی (فلورتایم) برپایه هنرموسیقی بر مهارت های ارتباطی،اجتماعی و تعامل مادر-کودک با گروه کنترل تفاوت معنادا دارند.

نتیجه گیری: از یافته های بدست آمده می توان نتیجه گیری کرد که برنامه رابطه درمانی تحولی برپایه هنرموسیقی می تواند باعث افزایش مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده و همچنین تعامل موثر مادرو کودک شود. 

واژگان کلیدی: خودماندگی، رابطه درمانی تحولی، فلورتایم، بازی درمانی، موسیقی درمانی، مهارت های ارتباطی و اجتماعی، تعامل  مادر ـ کودک     
چاپ

تعداد مشاهده (1322)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

ankara escort
tuzla escort
atasehir escort
huluhub.com
astropay bozdurma
ver pelis porno online gratis Couples first swinging experience film porno con rocco sifredi
antalya escort
Kayseri escort
implant fire truck