انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

طراحی و آزمون مدل سه وجهی خود - خانواده – همسالان: نقش حفاظتی خودتاب آوری، خودمهارگری و خودپیروی در برابر عوامل خطرساز خانواده و همسالان بررفتارهای تهدیدکننده سلامت

چکیده پایان نامه دکتر کورش عزیزی دانش آموخته دکتری روان شناسی سلامت از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

نویسنده: مدیر سایت/جمعه 21 مهر 1396/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
2/0

دکتر کورش عزیزی پایان­نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان "طراحی و آزمون مدل سه وجهی خود - خانواده همسالان: نقش حفاظتی خودتاب آوری، خودمهارگری و خودپیروی در برابر عوامل خطرساز خانواده و همسالان بررفتارهای تهدیدکننده سلامت " را به اتمام رساند.

پایان­نامه ایشان توسط دکتر محمدعلی بشارت و دکتر محمدرضا رضازاده (اساتید راهنما)، دکترهادی بهرامی احسان (استاد مشاور) هدایت شده است.

 

چکیده

علی رغم تلاش های بسیار جهت کاهش رفتارهای تهدید کننده سلامت همچنان با افزایش این رفتارها خصوصا در میان جوانان و نوجوانان روبرو هستیم. رفتارهای تهدیدکننده سلامت تحت تاثیر عوامل خطرساز و محافظت کننده جهت طراحی برنامه های پیشگیرانه ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل خطر خانواده و همسالان در رفتارهای تهدید کننده سلامت نوجوانان و همچنین بررسی نقش حفاظت کننده ویژگی های شخص از جمله خود تاب آوری، خودمهارگری و خودپیروی در مقابل این عوامل خطر بود. چهارصد و سیزده دانش آموز پسر مشغول به تحصیل در پایه های اول تا چهارم دبیرستان های شهرستان های استان تهران در سال 1394-1393 که به علت حاشیه نشینی و محرومیت های چندگانه بیشتر در معرض خطر بودند در این پژوهش شرکت کردند. از دانش آموزان خواسته شد تا پرسشنامه های تاب اوری کانر- دیویدسون   (CD-RISC) ، خودمهارگری (SCS)، و ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی (BNSG- S)، اقتدار والدین (PAQ)، طرد همسالان (PRQ)، رفتارهای پرخطر نوجوانان (YRBSQ) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل خطر خانواده و همسالان رابطه مثبت و معنادار با رفتارهای تهدید کننده سلامت نوجوانان دارند. متغیرهای خودتاب آوروی، خودمهارگری، و خودپیروی رابطه عوامل خطر خانواده و همسالان رابطه مثبت و معنادار با رفتارهای تهدید کننده سلامت نوجوانان دارند.متغیرهای خودتاب اوری، خودمهارگری و خودپیروی هر سه با انجام رفتارهای تهدید کننده سلامت رابطه منفی معنادار دارند.هر سه متغیر خودتاب اوری، خود مهارگری و خودپیروی رابطه عوامل خطر خانواده و همسالان با رفتارهای تهدید کننده نوجوانان را تعدیل کردند. تعامل دو به دو و سه تایی متغیرهای خودتاب آوردی، خودمهارگری و خودپیروی نیز رابطه عوامل خطر خانواده و همسالان با رفتارهای تهدیدکننده نوجوانان را تعدیل کردند. از این یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که در سطح فردی فقدان توانایی های شخصی در مقابل عوامل خطرخانواده و همسالان، شاخص آسیب پذیری در برابر عوامل خطر و انجام رفتارهای تهدیدکننده سلامت است. داشتن توانایی های شخصی به عنوان سدی در برابر این عوامل خطر عمل کرده و شخص را از درگیر شدن در رفتارهای تهدید کننده سلامت محفوظ می دارد.

واژه های کلیدی: خودتاب اوری، خودمهارگری، خودپیروی، خانواده، همسال، سلامت، سبک فرزندپروری، طرد

چاپ

تعداد مشاهده (983)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید