انجمن روانشناسی ایران
Menu

اخبار و رسانه

اخبار و رویدادهای روانشناسی

دکتر حسین شکرکن

دکتر حسین شکرکن

نویسنده: مدیر سایت/یکشنبه, 20 تیر,1395/دسته بندی ها: لیست انجمن روانشناسی ایران برای انتخابات سازمان نظام

به این مطلب امتیاز دهید:
3.6

رزومه فشرده دکتر حسین شکرکن

 

نام و نام خانوادگی:حسین شکرکن

تاریخ تولد: 1318

 

سمت دانشگاهی:                 استاد گروه روانشناسی ـ پایه ۳۶       بازنشسته:  از ۱/۱۱/۱۳۸۶

 

نشانی محل کار:                                      دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

Email: shokrkon_h@yahoo.com

1.        دکترای روانشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، 1974 (1352).

2.       کارشناسی روانشناسی، دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، 19۶۸ (1347).

3.      کارشناسی زبان انگلیسی، دانشسرای عالی تهران، 1342.

 

سوابق شغلی

۱.استاد  بازنشسته از ۱۳۸۶/۱۱/۰۱

۲.  استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، 1376-۱۳۸۶

۳. دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، 1356-1376.

۴. استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، 1352-1356.

۵. همکار آموزشی، گروه روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، 1973-1974.

۶. روانشناس پژوهشگر: مؤسسه عمران شهری و منطقه‌ای ، وابسته به دانشگاه کالیفرنیا (برکلی) 1972-1973.

۷. دستیار آموزشی: گروه روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، 1968-1972.

۸.  دبیر زبان انگلیسی دزفول، 1342-1344.

 

 

 

سوابق اجرایی

1.        بنیانگذار و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1352-1355.

2.       بنیانگذاز روانشناسی صنعتی و سازمانی- کارشناسی ۱۳۵۳

3.      بنیانگذار گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه شهید چمران-کارشناسی اهواز ۱۳۵۴

4.       بنیانگذاز روانشناسی صنعتی و سازمانی- کارشناسی ارشد ۱۳۵۵

5.      معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز 1355-1356.

6.       رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. 1356-135

 

 

                       - سوابق اجرایی (مدیریت ‌های اجرایی، عضویت شوراهای دانشگاهی بعد از ۱۳۵۷)


عنوان مسئولیت

محل انجام مسئولیت

سال شروع

خاتمه

1. دبیر کمیته اجرائی (سرپرست دانشکده)

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

7/12/58

25/3/59

2. دبیر هسته آموزشی روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

23/5/61

24/8/61

3. نماینده دانشکده در شورای دانشگاه

دانشگاه جندی شاپور

19/7/58

20/11/58

4. عضو هیأت مدیره آموزشی دانشگاه

دانشگاه جندی شاپور

9/10/58

31/6/59

5. عضو کمیسیون پژوهشی دانشگاه

دانشگاه شهید چمران

24/2/63

31/6/65

6. عضو کمیته منتخب دانشکده

دانشکده علوم تربیتی

16/11/63

31/6/65

7.عضو کمیته تألیف و ترجمه

دانشکده علوم تربیتی

7/12/63

31/6/65

8. نماینده مرکز بررسی مسائل روانی اجتماعی خوزستان

دانشگاه شهید چمران

23/6/63

-

9. نماینده گروه روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی

16/7/64

31/6/65

10. عضو هیأت تحریریه

دانشکده علوم تربیتی

14/3/65

-

11. عضو کمیته تخصصی گروه علوم انسانی

دانشگاه شهید چمران

2/11/65

-

12. عضو هیأت ممیزه

دانشگاه شهید چمران

27/2/66

-

13. عضو شورای تحصیلات تکمیلی

دانشگاه شهید چمران

11/9/69

-


14. عضو شورای تحصیلات تکمیلی

دانشگاه شهید چمران

28/7/71

-

15. عضو شورای تحصیلات تکمیلی

دانشگاه شهید چمران

8/11/71

-16. عضو شورای تحصیلات تکمیلی

دانشگاه شهید چمران

22/12/74

-

17. عضو شورای تحصیلات تکمیلی

دانشگاه شهید چمران

4/4/75

-

18. عضو کمیته منتخب

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

13/11/63

-

19. عضو کمیته منتخب

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

12/11/63

-

20. عضو کمیته منتخب

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

6/2/68

-

21. عضو کمیته منتخب

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

29/7/69

-

22. عضو کمیته منتخب

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

5/8/71

-

23. عضو کمیته منتخب

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

26/1/72

 

24. عضو کمیته منتخب

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

28/6/71

-

25. عضو کمیته منتخب

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

11/4/73

-

26. عضو شورای دانشگاه

دانشگاه شهید چمران اهواز

26/9/58

-

27. عضو شورای دانشگاه

دانشگاه شهید چمران اهواز

28/6/71

-

28. عضو شورای دانشگاه

دانشگاه شهید چمران اهواز

3/3/72

-

29. عضو کمیته تخصصی گروه علوم انسانی و هیأت ممیزه دانشگاه

دانشگاه شهید چمران اهواز

5/2/68

-

30. عضو کمیته تخصصی گروه علوم انسانی و هیأت ممیزه دانشگاه

دانشگاه شهید چمران اهواز

4/11/65

-

31. عضو کمیته تخصصی گروه علوم انسانی و هیأت ممیزه دانشگاه

دانشگاه شهید چمران اهواز

27/2/66

-

32. عضو کمیسیون پژوهشی دانشگاه شهید چمران

دانشگاه شهید چمران اهواز

24/2/63

-

33. عضو شورای آموزشی و پژوهشی

دانشگاه شهید چمران اهواز

20/1/74

-

34. عضو کمیته منتخب دانشکده اقتصاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

27/3/70

-

35. عضو کمیته تألیف و ترجمه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشگاه شهید چمران اهواز

14/3/65

-

۳۶. دبیر کمیته اجرائی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

7/4/67

-

 

 

18/4/69

 

 

 

24/7/72

 

 

 

12/9/72

 

 

 

4/9/74

 

عضویت در انجمن‌ها، هیأت های تحریریه مجلات علمی-پژوهشی

ملی/بین المللی

نوع عضویت

نام مجمع

عضوپیوسته

انجمن روانشناسی آمریکا (APA)

عضو پیوسته

انجمن‌روانشناسی‌صنعتی‌و‌سازمانی آمریکا‌(SIOP)

عضوپیوسته، بنیانگذار و ۳ دوره عضو هیئت مدیره

انجمن روانشناسی ایران

عضوپیوسته، بنیانگذار و ۲ دوره عضو هیئت مدیره

انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

رئیس هیئت مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی

انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

عضو پیوسته، بنیانگذار و۱ دوره عضو هیئت مدیره

انجمن علوم ایمنی ایران

عضورسمی

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

رئیس کمیسیون تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

رئیس منطقه ۸ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو کرسی نظریه پردازی علوم رفتاری

شورای عالی انقلاب فرهنگی

رئیس گروه تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی

انجمن روانشناسی ایران

عضو شورای ادوار و نایب رئیس هیئت مدیره آن

انجمن روانشناسی ایران

عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو مؤسس و هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی- دوره دوم

دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو مؤسس هیئت تحریریه وسردبیر مجله علمی-پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی- دوره سوم

دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی دستاوردهای روانشناختی

دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی روانشناسی معاصر

انجمن روانشناسی ایران

عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی پژوهش‌های روانشناختی

انجمن روانشناسی ایران

عضو هیئت تحریریه و سردبیر مجله علمی-پژوهشی به زبان انگلیسی(IPA International Journal of Psychology)

انجمن روانشناسی ایران

عضو هیئت تحریریه چند مجله علمی-پزوهشی دیگر

 

یکی از ۲۰ داﻧﺸﻤﻨﺪ پر تألیف در علوم انسانی- ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه پا یگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال ۱۳۹۲ (ISC)

 

رئیس هیئت مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی

انجمن روانشناسی اجتماعی

رئیس هیئت مدیره انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی

انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

 

فعالیتهای پژوهشی و انتشاراتی

1.        چاپ ۹۳  مقاله در مجله‌های معتبر علمی-پژوهشی به زبان فارسی.

2.       چاپ ۱۰ مقاله و تک نگاشت به زبان انگلیسی .

3.      چاپ 8 کتاب ترجمه و تألیف به زبان فارسی.

4.       چاپ۱۱۰ خلاصه مقاله مربوط به سخنرانی در کنفرانسهای داخلی و خارجی

5.      استاد راهنمای تعداد بسیاری پایان نامه کارشناسی

6.       استاد راهنمای۷۰ پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا

7.      استاد مشاور ۶۰ پایان نامه  کارشناسی ارشد و دکترا.

8.      مجری یا ناظر۸5 طرح پژوهشی.

 

سوابق آموزشی

1.        تدریس 14 درس مختلف روانشناسی  صنعتی و سازمانی،  رواشناسی اجتماعی، و آمار، روانسنجی و روش تحقیق در سطح کارشناسی .

2.       تدریس 15 درس مختلف روانشناسی صنعتی و سازمانی، رواشناسی اجتماعی و آمار، روانسنجی و روش تحقیق در سطح کارشناسی ارشد .

3.      تدریس ۶ درس مختلف روانشناسی  صنعتی و سازمانی،  رواشناسی اجتماعی، و آمار، روانسنجی و روش تحقیق در سطح دکترای روانشناسی .

 

 

بخش اول

راه طی شده

قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران سه هدف را برای آن تعیین کرده است که عبارتند از ۱. تلاش برای ارتقاء سطح دانش روان شناسی و مشاوره، ۲. حمایت از حقوق مراجعان به روان‌شناسان و مشاوران و ۳. حمایت از حقوق صنفی روان‌شناسان و مشاوران.مسؤلان سازمان نظام روانشناسی و مشاورهطی سه دوره گذشته، تلاش‌های زیادی را برای دستیابی به اهداف سه گانه آن به عمل آورده اند که موجب تشکرو سپاسگزاری است. در اینجا در ارتباط با  هدف اول سازمان نظام نکاتی را مطرح می‌سازم.

تلاش برای ارتقاء سطح دانش روان شناسی و مشاوره

به نظر من هدف تلاش برای ارتقاء سطح دانش روان شناسی و مشاوره مربوط به کل گستره علم روانشناسی و مشاوره است و همه مباحث و زمینه‌های آن را از لحاظ نظری و کاربردی دربر می‌گیرد. از این رو، رسالت سازمان نظام نیز باید همه وجوه نظری و عملی روانشاسی را شامل شود. بررسی مجمل عملکرد سازمان نظام در این مورد نشان خواهد داد که چه اندازه از این راه طی شده است و چقدر از آن هنوز در پیش روی ماست.

بر اساس آنچه که در فهرست کمیسیون‌های سازمان آمده است، سازمان نظام به تشکیل ۱۴ کمیسیون تخصصی مبادرت ورزیده است که عبارتند از کمیسیون‌های مشاوره خانواده، مشاوره شغلی و مشاوره تحصیلی که مربوط به بخش مشاوره هستند. کمیسیون‌های مربوط به روانشناسی نیز عبارتند از کمیسیون‌های روانشناسی، بالینی، تربیتی، روانسنجی، ورزش، کودکان استثنائی، اجتماعی، شناختی، سلامت، صنعتی و سازمانی، و نظامی. دو کمیسیون روانشناسی سیاسی و روانشناسی اسلامی نیز ظاهراْ تشکیل شده‌اند ولی هنوز در فهرست کمیسیون‌های سازمان نظام درج نشده اند.

اگر به کاربردهای رشته‌های این کمیسیون‌ها نظری بیفکنیم آشکار می‌شود که از رشته‌های مربوط به یازده کمیسیون روانشناسی سه کمیسیون بالینی، کودکان استثنائی و سلامت و سه کمیسیون مربوط به مشاوره بیشتر رشته‌هایی درمان محور هستند. استادان و فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها انجام رسالت درمان محور سازمان نظام را به عهده دارند ودر این راه تلاش مجدانه‌ای به عمل می‌آورند.

هشت کمیسیون دیگر،شامل کمیسیون‌های رشته‌های تربیتی، روانسنجی، ورزش، اجتماعی، شناختی، صنعتی و سازمانی، و نظامی ودو کمیسیون دیگر را می‌توان کمیسیون‌های رشته‌های پیشگیری و ارتقاء محور روانشناسی نامید. از میان این رشته‌هاروانشناسی تربیتی، روانسنجی، ورزش، و صنعتی و سازمانی در سطح کارشناسی ارشد و یا دکترا دانشجو دارند. لیکن، فارغ التحصیلان آنهااز لحاظ شغلی وضعیت روشنی ندارند و نتوانسته‌اند رسالت پیشگیری و ارتقاء محور روانشناسی را آن طور که باید و شاید انجام بدهند. افزون بر این، بسیاری از رشته‌های دیگر پیشگیری و ارتقاء محور روانشناسی وجود دارند که نه در گروه‌های روانشناسی کشور رشته‌ای دارند و نه در سازمان روانشناسی و مشاوره کمیسیونی.از جمله مهمترین آنها می‌توان به رشته‌های روانشناسی آموزشگاهی، سالمندی، شهری، مهندسی و عوامل انسانی، مصرف کننده، قانونی، محیطی، فیزیولوژیکی، عصب روانشناختی، و هوانوردی اشاره کرد.

اکنون، اگر به ساختار، تشکیلات اداری، ترکیب اعضای شورای مرکزی و تصمیمات و اقداما‌تی که سازمان نظام طی سه دوره حیات خود انجام داده است نظری بیندازیم، معلوم می‌شود که همه آنها اکثراْ حول رسالت درمان محور آن دور می‌زنند و به رسالت خود در زمینه‌های پیشگیری و ارتقاء توجه بسنده ای نکرده است. باید با شتاب بگویم که رسیدگی به رشته‌های درمان محور بسیار هم بجا و مناسب بوده است و در آینده نیز باید توجه هر چه بیشتری به آنها یشود. لیکن، نکته این است که سازمان نظام در آینده باید بیتوجهی خود را به رسالت پیشگیری و ارتقاء محور روانشناسی جبران کند. چه باید کرد؟ ادامه دارد.

 

 

بخش دوم

رشته‌های روانشناسی پیشگیری و ارتقاء محور

در سه دهه گذشته، پیشگیری از اختلالات روانی و آسیب‌های اجتماعی اهمیت چشمگیری پیدا کرده است و بسیاری از کشورهای پیشگام در سلامت روانی آن را در صدر اولویت‌های خود قرار داده‌اند. این موضوع بویژه در مورد کودکان و نوجوانان از برجستگی بیشتری برخودار است. افزون بر این، ارتقاء سطح سلامت روانی جامعه نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پژوهش‌های بسیاری در این دو زمینه انجام گرفته و مدل‌ها و راهکارهای مؤثری برای اقدام و عمل در این موارددر اختیار روانشناسان قرار گرفته است.

    کدام رشته‌های روانشناسی موجود درایران، با فرایند های پیشگیری از اختلالات روانی و آسیب‌های اجتماعی و با ارتقاءسطح سلامت روانی ارتباط بیشتری دارند؟ به نظر می‌رسد،از رشته‌های روانشناسی موجود که این ظرفیت را دارند رشته‌های تربیتی، صنعتی و سازمانی، و ورزش باشند. البته، درس‌هایی مثل روانشناسی تحولی، روانشناسی اجتماعی نیز از این ظرفیت برخوردارند. همچنین، برخی گرایش‌های مشاوره مانند مشاوره شغلی و مشاوره تحصیلی هم می‌توانند در این ارتباط کارساز باشند. از میان این رشته‌ها، روانشناسی اجتماعی بنیادی و کاربردیمی تواند در موضوع ارتقاء سطح سلامت جامعهنقش اساسی داشته باشد.

    رشته‌های روانشناسی تربیتی، صنعتی و سازمانی، و ورزش در سطح کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی یا گرایشیبرنامه‌های رسمی آموزشی دارند. این رشته‌ها، از گستردگی و کیفیت مطلوبی برخوردارند. انجمن‌ها و مجله‌های علمی-پژوهشی تخصصی دارند و در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز کمیسیون تخصصی دارند. روانشناسی اجتماعی نیز چندین سال است که انجمن و مجلات علمی-پژوهشی تخصصی دارد و کمیسیون آن در سازمان نظام روانشناسی نیز تشکیل شده است و فعالیت می‌کند.این رشته‌های روانشاسی در فعالیت‌های علمی آموزشی، پژوهشی، و نگارشی بسیار خوب عمل کرده اند. لیکن، در کاربرد دانش رشته‌های خود به جامعه و نقش‌آفرینی درعرصه‌های پیشگیری و ارتقاء موفقیت متناسب با توانایی‌های خود نداشته‌اند.لازم به ذکراست که در سطح دنیا رشته‌های روانشناسی متعدد دیگری هم وجود دارد که ایجاد آنها می تواند برای حرکت پیشگیری و ارتقاء نیروی لازم را فراهم سازد. در ادامه بحث، در بخش راه پیش روی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره به ارائه پیشنها‌ها و راهکارهای مناسب در این مورد می‌پردازیم.

 

بخش سوم

راه پیش رو

پیشنهادها و راهکارها

با توجه به مطالب مطرح شده، وقت آن رسیده است که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، افزون بر تلاش در رفع مشکلاتی که اعضای آن با آنها مواجهند، در جهت دستیابی به همه اهداف رسالت گسترده خود گام‌هایی اساسی بردارد.  این امر مستلزم آن است که سازمان ساختار و تشکیلات اداری خود را گسترش دهد و کمیته‌ها و کمیسیون‌های جدید به وجود آورد. رسیدن به اهداف پیشگیری و ارتقاء نیازمند برقراری ارتباط با قوای سه گانه کشور و دیگر نهادها و مؤسسات مربوط کشور است. در راستای تحقق این اهدافپیشنهاها و راهکارهای زیرارائه می شود:

۱. سازمان نظام روانشناسی و مشاورهتمام تلاش خود رابه کار ببرد تا رشته‌های روانشناسی و مشاوره رااعم از درمان محوریا پیشگیری و ارتقاء محور را در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و زیر چتر خودنگهدارد. افزون بر آن، از هیچ کوششی برای ارتقای بیشینه کیفیت و بهینه کمیت آنها دریغ نورزد.

۲. شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به مسائلمبتلابه اعضای سازمان نظامرسیدگی کند ورفع آنها را وجهه همت خود قرار دهد. این مسائل نیاز به راه‌حل‌هایی سنجیده‌ دارند که در انها همه جوانب در نظرگرفته شده باشند. این راه‌حل‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که برای روانشناسان و مشاوران از یک سو و برای مردمان دریافت کننده خدمات روانشناسی و مشاوره از سود دیگر تخصصیعادلانه باشند.

۳. به بخش‌های معطل مانده قانون سازمان نظام، مانند مجمععمومی، انتشار نشریات حاوی آخرین دستاوردهای علمی، و برگزاری همایش‌های تخصصی بذل توجه شود و اقدام مقتضی در باره انها به عمل آید.

۴. به رشته‌های پیشگیری و ارتقاء محور روانشناسی که کمیسیون و یاانجمن علمی دارند، لیکن رشته تحصیلی رسمی ندارند، کمک‌های لازم بشود تا بتوانند به ایجاد رشته تحصیلی تخصصی بپردازند.

۵.  یک معاونت پیشگیری و ارتقاء ایجاد شود، تا در حد توان علم روانشناسی، به همه وجوه پیشگیری شامل اقدامات لازم برای جلوگیری از دچار شدن مردم به بیماری‌های روانی، اختلالات رفتاری و آسیب‌های اجتماعی، رسیدگی کند. همچنین، به هر اقدام لازم که در وسع علم روانشناسی استدرجهت ارتقاء سطح سلامت مردم و جامعه دست بیازد.

۶. یک شورای هم‌اندیشی جداگانه جهت بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای رشته‌های روانشناسی پیشگیری و ارتقاء محور تشکیل شود تا به اموری مانند نحوه کارورزی، دوره‌ها و کارگاه‌های مورد نیاز آموزشی آنها برای گرفتن پروانه اشتغال تخصصی، برای تمدید اعتبار پروانه اشتغال تخصصی و جز‌ اینها رسیدگی کند.

۷. کارگروهی با تشریک مساعی نمایندگان گروه‌های روانشناسی دانشگاه‌های کشور، انجمن‌های روانشناسی،  سازمان نظام، و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای شناسایی نیازهای جامعه به خدماترشته‌های جدید روانشناسی و راه اندازی آنها تشکیل شود.

۸. سازمان نظام به طور جدی به دنبال تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی باشد کهطبق آن‌ همه فارغ التحصیلان روانشناسی و مشاوره اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بتوانند در زمینه‌های تخصصی خود به‌کار اشتغال ورزند.

۹. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره این امکان را پیدا کند که با همه نهاد‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی که به خدمات روانشناسی و مشاوره نیاز دارند ارتباط برقرار کند. از این رو، باید یک معاون یا مسؤل روابط عمومی برای این امور تعیین شود.

۱۰. سازمان این فرصت را برای کمیسیون‌های تخصصی خود فراهم سازد که بتوانند، به منظور ارائه خدمات تخصصی خود، با نهادها، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مختلف کشور ارتباط بر قرار کنند.

 

بازگشت به صفحه انتخابات

 

چاپ

تعداد مشاهده (2601)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

ankara escort
tuzla escort
atasehir escort
huluhub.com
astropay bozdurma
ver pelis porno online gratis Couples first swinging experience film porno con rocco sifredi
antalya escort
Kayseri escort
implant fire truck