انجمن روانشناسی ایران
Menu

اخبار و رسانه

اخبار انجمن روانشناسی ایران

پنجشنبه, 02 دی,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1151)/نظرات (0)/
تگ ها:
لينك گفتگو با دکتر سیدحسین سراج‌زاده با عنوان «روان‌شناسی و جامعه‌شناسی: تفاوت‌ها و زمینه های همکاری»، شنبه 27 آذرماه 1400

لينك گفتگو با دکتر سیدحسین سراج‌زاده با عنوان «روان‌شناسی و جامعه‌شناسی: تفاوت‌ها و زمینه های همکاری»، شنبه 27 آذرماه 1400

چهلمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 28 آذر,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (700)/نظرات (0)/
تگ ها:
لينك گفتگو با دکتر شهین علیایی زند با عنوان « سوء استفادۀ جنسی از کودکان: عبور از مرزهای ممنوعه»، شنبه 20 آذرماه 1400

لينك گفتگو با دکتر شهین علیایی زند با عنوان « سوء استفادۀ جنسی از کودکان: عبور از مرزهای ممنوعه»، شنبه 20 آذرماه 1400

سی‌ و نهمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 21 آذر,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1982)/نظرات (0)/
تگ ها:
لينك گفتگو با دکتر علیرضا آقایوسفی با عنوان «روان‌شناسی به مثابۀ حرفه: چالش‌ها و راهکارها»، شنبه 13 آذرماه 1400

لينك گفتگو با دکتر علیرضا آقایوسفی با عنوان «روان‌شناسی به مثابۀ حرفه: چالش‌ها و راهکارها»، شنبه 13 آذرماه 1400

سی‌ و هشتمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 14 آذر,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (606)/نظرات (0)/
تگ ها:
لينك گفتگو با دکتر جواد صالحی فدردی با عنوان «نیازهای بنیادی روانی و عطش آزادی»، شنبه 29 آبان‌ماه 1400

لينك گفتگو با دکتر جواد صالحی فدردی با عنوان «نیازهای بنیادی روانی و عطش آزادی»، شنبه 29 آبان‌ماه 1400

سی‌ و ششمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 30 آبان,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (653)/نظرات (0)/
تگ ها:
لينك گفتگو با دکتر ابراهیم مداحی با عنوان «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره: از اهداف آغازین تا وضعیت موجود»، شنبه 22 آبان‌ماه 1400

لينك گفتگو با دکتر ابراهیم مداحی با عنوان «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره: از اهداف آغازین تا وضعیت موجود»، شنبه 22 آبان‌ماه 1400

سی‌ و پنجمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 23 آبان,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (542)/نظرات (0)/
تگ ها:
لينك گفتگو با دکتر حسن حمیدپور با عنوان «روان‌درمانی در جامعۀ مرزی»، شنبه 15 آبان‌ماه 1400

لينك گفتگو با دکتر حسن حمیدپور با عنوان «روان‌درمانی در جامعۀ مرزی»، شنبه 15 آبان‌ماه 1400

سی‌ و چهارمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 16 آبان,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (970)/نظرات (0)/
تگ ها:
یکشنبه, 09 آبان,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (640)/نظرات (0)/
تگ ها:
لينك گفتگو با دکتر ایمان دادرس با عنوان «کاربرد نگاه سیستمی در روان‌درمانی: از ضرورت تا واقعیت»، شنبه 1 آبان‌ماه 1400

لينك گفتگو با دکتر ایمان دادرس با عنوان «کاربرد نگاه سیستمی در روان‌درمانی: از ضرورت تا واقعیت»، شنبه 1 آبان‌ماه 1400

سی‌ و دومین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 02 آبان,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (586)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک گفتگو با دکتر عباس پورشهباز با عنوان «كانون‌هاي ارزيابی: احراز شايستگی‌ها و صلاحيت‌های حرفه‌ای»، شنبه 24 شهریورماه 1400

لینک گفتگو با دکتر عباس پورشهباز با عنوان «كانون‌هاي ارزيابی: احراز شايستگی‌ها و صلاحيت‌های حرفه‌ای»، شنبه 24 شهریورماه 1400

سی‌ و یکمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 25 مهر,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (713)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک گفتگو با دکتر حسین کاویانی با عنوان «روان‌شناسی ایران: از تئوری تا عمل»، شنبه 17 شهریورماه 1400

لینک گفتگو با دکتر حسین کاویانی با عنوان «روان‌شناسی ایران: از تئوری تا عمل»، شنبه 17 شهریورماه 1400

سی‌امین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

دوشنبه, 19 مهر,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (844)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک گفتگو با دکتر بنفشه غرایی با عنوان «ارزیابی و تشخیص: حلقۀ مغفول‌مانده در درمان»، شنبه 10 شهریورماه 1400

لینک گفتگو با دکتر بنفشه غرایی با عنوان «ارزیابی و تشخیص: حلقۀ مغفول‌مانده در درمان»، شنبه 10 شهریورماه 1400

بیست و نهمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 11 مهر,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (819)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک گفتگو با دکتر آذرخش مکری با عنوان «چرا روان‌درمانی اثر می کند؟ با نگاهی بر رویکردهای چندبعدی فرایند محور فراتشخیصی»، شنبه 3 شهریورماه 1400

لینک گفتگو با دکتر آذرخش مکری با عنوان «چرا روان‌درمانی اثر می کند؟ با نگاهی بر رویکردهای چندبعدی فرایند محور فراتشخیصی»، شنبه 3 شهریورماه 1400

بیست و هشتمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 04 مهر,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (766)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک گفتگو با دکتر حسن حق‌شناس با عنوان «آزمون‌های نوروسایکولوژیک کاربردی »، شنبه 27 شهریورماه 1400

لینک گفتگو با دکتر حسن حق‌شناس با عنوان «آزمون‌های نوروسایکولوژیک کاربردی »، شنبه 27 شهریورماه 1400

بیست و هفتمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

دوشنبه, 29 شهریور,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (693)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک گفتگو با خانم دکتر فرشته موتابی با عنوان «آموزش روان‌شناسی در ایران: برنامه‌های درسی دانشگاهی و آموزش‌های غیررسمی»، شنبه 20 شهریورماه 1400

لینک گفتگو با خانم دکتر فرشته موتابی با عنوان «آموزش روان‌شناسی در ایران: برنامه‌های درسی دانشگاهی و آموزش‌های غیررسمی»، شنبه 20 شهریورماه 1400

بیست و ششمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 21 شهریور,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1105)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک گفتگو با آقای دکتر حسن عشایری با عنوان « نقش تازه‌های علوم اعصاب در روان‌شناسی»، شنبه 13 شهریورماه 1400

لینک گفتگو با آقای دکتر حسن عشایری با عنوان « نقش تازه‌های علوم اعصاب در روان‌شناسی»، شنبه 13 شهریورماه 1400

بیست و پنجمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 14 شهریور,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1018)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک گفتگو با آقای دکتر حمیدرضا حسن‌آبادی با عنوان « در مسیر تحولات روان‌شناسی تربیتی: نوادگان حرفه‌اش»، شنبه 6 شهریورماه 1400

لینک گفتگو با آقای دکتر حمیدرضا حسن‌آبادی با عنوان « در مسیر تحولات روان‌شناسی تربیتی: نوادگان حرفه‌اش»، شنبه 6 شهریورماه 1400

بیست و چهارمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 07 شهریور,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (673)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک گفتگو با خانم دکتر پروانه محمدخانی با عنوان «دیدگاه فراتشخیصی: فرمول‌بندی مورد و برنامه‌ریزی درمان»، شنبه 30 مردادماه 1400

لینک گفتگو با خانم دکتر پروانه محمدخانی با عنوان «دیدگاه فراتشخیصی: فرمول‌بندی مورد و برنامه‌ریزی درمان»، شنبه 30 مردادماه 1400

بیست و سومین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 31 مرداد,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (776)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک گفتگو با دکتر محمدرضا عابدی با عنوان «اهمیت ذهنی سازی در فضای ارایۀ خدمات روان‌شناسی»، شنبه 23 مردادماه 1400

لینک گفتگو با دکتر محمدرضا عابدی با عنوان «اهمیت ذهنی سازی در فضای ارایۀ خدمات روان‌شناسی»، شنبه 23 مردادماه 1400

بیست و دومین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 24 مرداد,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1088)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک گفتگو با دکتر عباس بخشی‌پور رودسری با عنوان «روان‌شناسی به مثابه علم»، شنبه 16 مردادماه 1400

لینک گفتگو با دکتر عباس بخشی‌پور رودسری با عنوان «روان‌شناسی به مثابه علم»، شنبه 16 مردادماه 1400

بیست و یکمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 17 مرداد,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (856)/نظرات (0)/
تگ ها:
RSS
12
tuzla escort
atasehir escort
asa akira tia ling Paying his dues with daughter cory chase pov proon sex hd
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
gaziantep escort gaziantep escort
vdcasino
betexper
imajbet
csgo kasa açma siteleri
Legal age teenager entrances her sex partner indian school girl sexy video
vdcasino ilbet ilbet ilbet casino siteleri
en yüksek bonus veren siteler
voxprima.com
replica rolex watch
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
9anime