جزئیات خبر
مقايسه اثر بخشي زوج درماني شناختي – رفتاري غني شده با زوج درماني تلفيقي – رفتاري بر كاهش آشفتگي زوجي

چکیده پایان نامه دکتری وکیل نظری آلیله دانش آموخته دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


خبر
دكتر وكيل نظري آليله از پایان‌نامه‌ی دكتري تخصصي خود در رشته‌ی روانشناسی بالینی، با عنوان «مقايسه اثر بخشي زوج درماني شناختي – رفتاري غني شده با زوج درماني تلفيقي – رفتاري بر كاهش آشفتگي زوجي و افزايش رضايت زناشوئي» به تاریخ دی ماه 1389 دفاع نمودند. پایان‌نامه‌ي ايشان توسط دكتر پروانه محمدخانی، عضو هیات علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی هدايت شده است.
چكيده‌ی پایان‌نامه
هدف: مطالعه علمی رضایت زناشویی توجه گسترده دانشمندان با گرایش ها و اهداف متفاوت را دریافت کرده است. وسعت دامنه این کارها به دلیل اهمیتی است که به کیفیت ازدواج به خودی خود و همچنین به عنوان ابزاری برای فهم اثر آن بر فرایندهای گوناگون داخل و بیرون خانواده داده می شود.در این پژوهش اثر بخشی دو شیوه ی زوج درمانی یعنی زوج درمانی تلفیقی – رفتاری و زوج درمانی شناختی رفتاری غنی شده بر افزایش رضایت زناشوئی و کاهش آشفتگی زوجی بررسی و با یکدیگر مقایسه شد.
روش کار: این مطالعه به شیوه تک موردی از نوع چند خط پایه انجام شد. هشت زوج مبتلا به آشفتگی زوجی به روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس مقیاس سازگاری دونفری (DAS ) انتخاب و بعد از همتا سازی 4 زوج به گونه تصادفی به دو مداخله زوج درمانی تلفیقی رفتاری و زوج درمانی شناختی رفتاری غنی شده اختصاص یافتند. زوج ها به صورت انفرادی در جلسات مداخله شرکت نموده و مجموعا 16 جلسه درمانی برای هر یک از مداخله ها برگزار شد. پس از تعیین خط پایه با استفاده از مقیاس سازگاری دو نفری و پرسشنامه رضایت زناشویی درسه جلسه،آزمودنی ها وارد درمان شده و در جلسات چهارم، هشتم، دوازدهم و شانزدهم آزمودنی ها مقیاس سازگاری دونفری و پرسشنامه رضایت زناشویی را تکمیل نمودند.
یافته ها: داده ها به روش تحلیل چشمی نمودارها،تعیین درصد بهبودی و محاسبه شاخص تغییر پایا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که هر دو روش درمانی رضایت زناشویی را افزایش و خشونت و عدم رضایت جنسی را کاهش داد ند، اما زوج درمانی تلفیقی رفتاری بر زوج درمانی شناختی رفتاری غنی شده در هر سه مورد برتری داشت.شاخص تغییر پایا نشان داد که تفاوت از نظر بالینی معنا دار است. در دو ماه پیگیری زوج ها میزان بهبودی راحفظ کردند.
نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که زوج درمانی شناختی رفتاری غنی شده و زوج درمانی تلفیقی رفتاری در افزایش رضایت زناشویی و کاهش پرخاشگری و عدم رضایت جنسی موثر بوده و اثر بخشی زوج درمانی تلفیقی رفتاری بیشتر از زوج درمانی شناختی رفتاری غنی شده است .
کلمات کلیدی: زوج درمانی شناختی – رفتاری غنی شده، زوج درمانی تلفیقی رفتاری، رضایت زناشویی، آشفتگی زوجی
شما مجاز به مشاهده مشروح این خبر نمی باشید. شما می بایست ابتدا عضو سایت شوید.

نویسنده: IRAN PA       تاریخ ارسال: 1390/01/23        تعداد نمایش: 2720

بازگشت
خطايك خطا رخ داد.
Error: Unable to load the Article Details page.