شماره های نشریه
  
جزئیات
تفکر انتقادی، سبک های هویت و تعهد هویت در نوجوانان: ارائه يک مدل علّي
1389/12/21 09:37:55 ق.ظ

دکتر الهه حجازی

سمیه برجعلی لو


 

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی رابطه مؤلفه­ های تمایلات تفکر انتقادی با تعهد هویت به ­واسطه سبک­های پردازش هویت (سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری و سبک هویت مغشوش-اجتنابی) انجام شد. به همين منظور 400 دانش­ آموز پایه سوم رشته ریاضی-فیزیک (200 دختر، 200 پسر) به­ طور تصادفی از میان دبیرستان­های دولتی شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه تمایلات تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTDI؛ پیتر فشیون، نورن فشیون و گانکرلو، 2001) و مقیاس    سبک­های پردازش هویت (ISI؛ برزونسکی، 1989) پاسخ دادند. یافته ­های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که مؤلفه­ های تفکر انتقادی به ­واسطه متغیر سبک­های هویت اطلاعاتی، هنجاری و مغشوش-اجتنابی اثر غیرمستقیم بر تعهد هویت دارند. متغیرهای جستجوگری حقایق، نظام­ مندی و تحلیل­گری به ­واسطه سبک هویت اطلاعاتی و متغیرهای نظام­ مندی و تحلیل­گری با واسطه سبک هویت هنجاری تأثیر  غیرمستقیم و مثبت بر تعهد هویت داشتند. از میان مؤلفه­ های تفکر انتقادی، تحلیل­ گری اثر مستقیم و منفی بر سبک هویت مغشوش-اجتنابی داشت. به این ترتیب نقش واسطه­ ای سبک­های پردازش هویت در رابطه میان مؤلفه­ های تفکر انتقادی و تعــهد هویت تائید شد.
واژه ­هاي كليدي: تمایل تفکر انتقادی، سبک هویت، تعهد هویت، تحلیل مسیر
 

 

rating
 نظرات