انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

آیین نامه

آئین‌نامۀ تشکیل و فعالیت شعبه‌های انجمن روان‌شناسی ایران

مصوب 18 اسفند 1402

 

فصل اول- کلیات

ماده 1 : به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علم روان‌شناسی و توسعۀ کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در این حوزۀ علمی، انجمن روان‌شناسی ایران طبق این آئین‌‌نامه شعبه‌هایی دایر خواهد کرد.

1-1- شعبه‌های مدنظر در این آیین‌نامه، ویژه اشخاص حقیقی است. درخواست‌های اشخاص حقوقی (اعضای موسساتی)، در هیئت مدیره انجمن بررسی و در صورت نیاز، آیین‌نامۀ اعضای موسساتی، جداگانه تدوین و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

2 -1- شعبه‌‌های انجمن روان‌شناسی ایران غیر انتفاعی است ونفع مالی برای افراد نخواهد داشت.

3-1- عضویت فعال در انجمن روان‌شناسی ایران شرط لازم برای حضور در شعبه‌‌ها است.

4-1- انجمن امکان واگذاری مکان برای شعبه‌ها را ندارد.

 

شر ح وظایف

 ماده 2: به منظور نیل به برنامه های مذکور در ماده 1 این آیین نامه، شعبه اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

1-2- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح شعبه بین پژوهشگران و متخصصانی که به نحوی با علم روان‌شناسی ارتباط دارند.

2-2- همکاری با نهادهای اجرائی، علمی، و پژوهشی در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن در قلمرو استانی شعبه،

3-2- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در قلمرو استانی شعبه،

4-2- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در قلمرو استانی شعبه،

5 -2- تشکیل گردهمایی های علمی در سطح شعبه،

6-2- انتشار کتب، بروشورو نشریات علمی (در محدوده قوانین مصوبه کشور)

7-2-تهیه گزارش از فعالیتهای شعبه‌ها به هیئت مدیره انجمن هر شش ماه یکبار.

تبصره: در اجرای وظایف ماده های 2-2 تا 2- 6، بایستی قبل از اقدام، مجوز از هیئت مدیره انجمن روان‌شناسی ایران اخذ شود.

 

فصل دوم- عضویت

ماده 3: اعضای پیوسته، وابسته و دانشجویی انجمن که در قلمرو استانی شعبه ساکن هستند عضو شعبه نیز محسوب می‌شوند.

ماده 4: شعبه نسبت به ترغیب روان‌شناسان برای عضویت  اقدام می‌کن اما عضویت از طریق سایت انجمن صورت خواهد گرفت.

 

فصل سوم- ارکان شعبه‌ها

 

ماده 5: ارکان اصلی شعبه‌ها عبارتند از:

الف: مجمع عمومی ب: شورای اجرائی ج: بازرس

الف: مجمع عمومی

ماده 6: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

1-6- شعبه‌ها دارای مجمع عمومی خواهند بود.

2-6- مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک حاضرین اعضای شعبه یا انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.

3-6- در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله بیست تا سی روز تشکیل می شود و با هر تعداد اعضای حاضر، جلسه رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.

4-6- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت شورای اجرائی یا رئیس شورای اجرائی یا بازرس، و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

5-6- شرایط رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای 2-6 و3-6 می باشد و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

تبصره: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی کتبی (نوشتاری) است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضا برسد.

ماده 7: وظائف مجمع عمومی عادی:

1-7- انتخاب اعضای شورای اجرائی و اعضای علی البدل این شورا، بازرس و بازرس علی البدل (مگر در ابتدای تشکیل شعبه، که این امر از طریق انتخابات آنلاین هدایت شده توسط انجمن انجام خواهد شد).

2-7- تصویب خط مشی یا شعبه.

3-7- بررسی و تصویب پیشنهاد های شورای اجرائی و بازرس.

ماده 8: وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

1-8- پیشنهاد عزل شورای اجرائی و بازرس.

2-8- پیشنهاد انحلال شعبه.

تبصره 1: تصمیمات مجمع عمومی عادی و فوق العاده شعبه پس از تصویب هیئت مدیره انجمن رسمی خواهد شد.

تبصره 2: مجامع عمومی شعبه توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک دبیر، و یک ناظر اداره می شوند.

تبصره 3: اعضای هیئت رئیسه با اعلام یا پذیرش نامزدی خود در مجمع، انتخاب می شوند.

تبصره 4: اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی نباید در آن زمان عضو شورای اجرائی باشند. همچنین کسانی که می‌خواهند در انتخابات شورای اجرائی و بازرس، کاندیدا شوند نمی توانند عضو هیئت رئیسه مجمع باشند.

ب: شورای اجرائی

ماده 9: مقررات مربوط به شورای اجرائی به شرح زیر است:

1-9- شورای اجرائی شعبه مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته شعبه که بیش از یکسال از عضویت فعال آنها در انجمن می گذرد هر دو سال یکبار انتخاب می شوند.

2-9- اولین انتخابات برای تعیین شورای اجرایی، از طریق انتخابات آنلاین برگزار شده توسط هیئت مدیره انجمن انجام خواهد شد و در دفعات بعدی این امر توسط مجمع عمومی، با حضور ناظر از طرف هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. در انتخابات بار اول، نماینده‌ای از طرف هیئت مدیره که ساکن قلمرو استانی شعبه است هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد که کاندیدا شدن این فرد و حضورش در شورای اجرایی بلامانع است.

3-9- هیچ یک از اعضای شورای اجرائی نمی توانند بیش از دو دوره متوالی (چهار سال متوالی) به عضویت شورای اجرائی انتخاب شود مگر در مواردی که ضرورت خاص آن به تصویب هیئت مدیره انجمن برسد.

4-9- شورای اجرائی حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی به تعیین سمت‌های اعضای شورا (یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر به عنوان دبیر، و یک نفر به عنوان خزانه دار) اقدام خواهد کرد. در مورد رئیس شورای اجرایی، بجز در موارد خاص که توسط هیئت مدیره مشخص می‌شود، ملاک داشتن سابقه عضویت بیش از دوسال در انجمن الزامی است.

5-9- رئیس شورای اجرائی مسئول اجرای تصمیمات شورای اجرائی و مسئولیت کلیه امور شعبه را در مقابل هیئت مدیره انجمن خواهد داشت و در غیاب رئیس، دبیر شعبه عهده دار وظایف و مسئولیت های او خواهد بود.

6-9- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس شورای اجرائی و خزانه دار همراه با مهر شعبه، و نامه های رسمی با امضاء رئیس شورای اجرائی معتبر است. مهرهای شعبه با نظر هیئت مدیره انجمن تهیه می شوند.

7-9- جلسه شورای اجرائی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضر معتبر است.

8-9- کلیه مصوبات شورای اجرائی در دفتر صورتجلسات شورای اجرائی ثبت و پس از امضاء اعضای در شعبه یا مربوط نگهداری می شود.

9-9- شرکت اعضای شورای اجرائی در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره انجمن، در سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

10-9- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای شورای اجرائی، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

11-9- شرکت بازرس در جلسات شورای اجرائی بدون داشتن حق رأی مجاز است.

12-9- شورای اجرائی مکلف است ظرف حداقل سه ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به درخواست برگزاری مجمع عمومی آنلاین یا حضوری، برای برگزاری انتخابات زیرنظر هیئت مدیره اقدام کند.

تبصره: شورای اجرائی پیشین تا تأیید شورای اجرائی جدید از سوی هیئت مدیره، مسئولیت امور شعبه را بر عهده خواهد داشت.

ماده 10: وظایف شورای اجرائی شعبه به شرح زیر است:

1-10- اداره امور جاری شعبه طبق آیین نامه تشکیل شعبه ها

2-10- تشکیل گروه های علمی شعبه و نظارت بر فعالیت آنها

3-10- حفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول شعبه

4-10- تهیه گزارش سالیانه و ترازنامه مالی برای طرح در مجمع عمومی شعبه

5-10- انتخاب و معرفی نمایندگان شعبه برای شرکت در مجامع علمی داخلی

6-10- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چهارچوب وظائف شعبه

7-10- جلب هدایا و کمک های مالی

8-10- ارسال گزارش های مالی و گزارش های لازم دیگر به هیئت مدیره انجمن

ج: بازرس

ماده 11: مجمع عمومی عادی شعبه، یا طی انتخابات آنلاین برگزارر شده توسط هیئت مدیره، یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس و بازرس علی البدل بلامانع است.

ماده 12: وظایف بازرس به شرح زیر است:

1-12- بررسی اسناد و دفاتر مالی شعبه و تهیه گزارش برای مجمع عمومی شعبه

2-12- بررسی گزارش سالانه شورای اجرائی و تهیه گزارش از عملکرد شعبه برای اطلاع مجمع عمومی شعبه

3-12- گزارش هرگونه تخلف شورای اجرائی از مفاد اساسنامه انجمن و مفادآیین نامه شعبه ها

تبصره: کلی اسناد و مدارک شعبه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی شورای اجرائی شعبه برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

4-12-بازرس انجمن نظارت بر عملکرد شعبه ها را دارد در صورت مشاهده تخلف مراتب را به‌صورت کتبی به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره پس از بررسی حق تصمیم گیری مجدد یا انحلال آن شعبه را خواهد داشت.

فصل چهارم: کمیته‌ها گروه های علمی شعبه

 

ماده 13: شعبه می تواند در تعامل با هیئت مدیره انجمن، گروه ها و کمیته‌های لازم را تشکیل دهد.

 

فصل پنجم: بودجه و مواد متفرقه

ماده 14: منابع مالی و شعب عبارتند از:

1-14- بخشی از حق عضویت اعضای یا شعبه مربوط

2-14- بخشی از درآمد های ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی ، مشاوره ای وکارگاهی

3-14- بخشی از هدایا و کمک های دریافتی

تبصره 1:تمامی شعب می بایست در استان خود حساب حقیقی مشترک، صرفا برای فعالیت‌های شعبه، با امضای رئیس یا دبیر و خزانه‌دار و با مهر شعبه آن استان، که زیر نظر هیئت مدیره تهیه شده است، افتتاح نمایند.

تبصره 2 : در صورت فعال بودن شعبه و انجام وظایف توسط شورای اجرایی، 30 درصد از وجوه دریافتی از عضویت جدید و تمدید اعضای ساکن قلمرو استانی فعالیت شعبه و نمایندگی، هر شش یکبار توسط انجمن به حساب شعبه واریز خواهد شد.

تبصره 3: شعبه‌ها 10 درصد وجوه دریافتی خود در زمینه سود حاصل از برنامه های آموزشی، پژوهشی ، مشاوره ای وکارگاهی را در پایان هر شش ماه ، به همراه ارایه تمامی اسناد مالی و هزینه ای مرتبط به هیئت مدیره انجمن، به حساب انجمن واریز می کنند.

تبصره 4: گزارش مالی ها و شعبه ها باید لااقل دو ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی انجمن به هیئت مدیره انجمن تحویل شود.

ماده 15: در آمد ها و هزینه های شعبه در دفاتر مالی ثبت می شود. شعبه پس از تصویب گزارش مالی در مجمع عمومی شعبه مکلف به ارسال شرح درآمد ها و هزینه ها به هیئت مدیره انجمن است.

ماده 16: کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیر مالی در دفتر شعبه نگهداری می شود.

ماده 17: شعبه و نیز اعضای آنها با نام شعبه یا انجمن، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 18: در صورت انحلال شعبه کلیه دارائی های منقول و غیر منقول یا شعبه حسب مورد به انجمن منتقل خواهد شد و در اختیار هیئت مدیره قرار خواهد گرفت.

ماده 19: تصمیم گیری در خصوص مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده است و یا حالت استثنایی دارد در صلاحیت هیئت مدیره انجمن روان‌شناسی ایران است.

ماده 20: این آئین نامه در پنج فصل، بیست ماده و 13 تبصره در جلسه 18 اسفند 1402مورد بازنگری قرار گرفت، نهایی شد و از آن تاریخ لازم‌الاجراست. ن آ

آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق