انجمن روانشناسی ایران

انجمن روانشناسی ایران

دکتر شهریار شهیدی (عضو هیات مدیره ۶)

دکتر شهریار شهیدی (عضو هیات مدیره 6)

دکتر شهریار شهیدی

به سال 1343 شمسی در شهر تهران ، به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال 1357 برای ادامه تحصیل به کشور انگلستان عزیمت نمود. 

مدرک لیسانس روانشناسی را در پلی‌تکنیک لندن ، فوق لیسانس را با گرایش روانشناسی بالینی در دانشگاه گیلفورد ، و دکترای روانشناسی بالینی و بهداشت را درUniversity college   لندن دریافت کرد. در سال 1368 تا 1369 در بیمارستان سلطنتی رویال فری ( Royal Free ) لندن با سمت مربی و از سال 1369 تا 1371 در بیمارستان لندن با سمت استادیاری مشغول فعالیت بوده است. پس از مراجعت به ایران در دانشگاه شهید بهشتی با سمت دانشیار و روانشناس مرکز خدمات مشاوره‌ای به فعالیت پرداخته است . دکتر شهیدی هم اکنون مدیر مسئول مجله «روانشناسی معاصر» انجمن روانشناسی ایران نیز می‌باشد.

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

1. عضو پیوسته انجمن روان شناسی ایران
2. عضو هسته پژوهشی اختلالات یادگیری دانشگاه شهید بهشتی 
3. عضو انجمن روان شناسی بریتانیا
4. مدیر مسئول نشریه روانشناسی معاصر

5. عضو شورای دبیران نشریه بین المللی روانشناسی

ترجمه ها و تالیف ها:

 شهیدی٬ شهریار (1388) پریشان یادها (مجموعه اشعار) نشر قطره٬ تهران
شهیدی٬ شهریار (٬1389 زیر چاپ) روان شناسی شادی. نشر قطره٬ تهران
الیوت٬ توماس(1377) دشت سترون. ترجمه منظوم٬ شهیدی٬ شهریار انتشارات هما٬ تهران
شهیدی٬ شهریار و مصطفی حمدیه (1381) اصول و مبانی بهداشت روانی (چاپ اول) انتشارات سمت٬ تهران
حمدیه٬ مصطفی و شهیدی٬ شهریار (1383) اصول و مبانی بهداشت روانی (چاپ دوم) انتشارات سمت٬ تهران 
حمدیه٬ مصطفی و شهیدی٬ شهریار (1387) اصول و مبانی بهداشت روانی (چاپ سوم) انتشارات سمت٬ تهران
هال٬ استانلی (1389 زیر چاپ) مقدماتی بر روان شناسی فروید ترجمه شهیدی٬ شهریار انتشارات جیحون 
وست٬ ویلیام (1383) روان درمانی و معنویت ترجمه شهیدی٬ شهریار و شیرافکن٬ سلطانعلی (چاپ اول) انتشارات رشد
وست٬ ویلیام (1387) روان درمانی و معنویت ترجمه شهیدی٬ شهریار و شیرافکن٬ سلطانعلی (چاپ دوم) انتشارات رشد

Shahidi, S (Editor) (2005) UK and Iran Collaboration in Higher Education and Research: Achievement and Challenges. Published by British Council, Iran in collaboration with Ministry of Science and Shahid Chamran University, Ahwaz

مقالات :

 جعفری٬ مصطفی و شهیدی٬ شهریار (1388) مقایسه اثربخشی درمان فرانظری و درمان شناختی رفتاری بر افزایش خودکارآمدی پرهیز در نوجوانان وابسته به مواد. مجله علوم رفتاری٬ دوره 7 ٬ شماره اول.
مهدی پور٬ سمیه شهیدی٬ شهریار روشن٬ رسول دهقانی٬ محسن (1388) تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تجربه سوگ در نمونه ایرانی. دو ماهنامه دانشور رفتار دانشگاه شاهد.

شهابی زاده٬ فاطمه٬ شهیدی٬ شهریار٬ مظاهری٬ محمد علی (1385) ادراک دلبستگی دوران کودکی و رابطه آن با دلبستگی به خدا و بزرگسالان. مجله روان شناسی٬ دوره 10 ٬ شماره 4 ٬ 422 – 440.

آزموده٬ پیمان٬ شهیدی٬ شهریار و دانش٬ عصمت (1386) رابطه جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان. مجله روانشناسی٬ دوره 11 ٬ شماره اول٬ 60 – 75.

کرامتی مقدم٬ رضا٬ شهیدی٬ شهریار و مرتضوی٬ شهرناز (1386) بررسی رابطه وابستگی به اینترنت با نظام ارزش ها در دانشجویان. مجله روانشناسی٬ دوره 11 ٬ شماره 4 ٬ 414 – 425.

نوری٬ مهشید٬ میناکاری٬ محمود٬ صدرالسادات٬ جلال٬ شهیدی٬ شهریار و حیدری٬ محمود (1382) بررسی سلامت روانی زنان سرپرست خانوار. مجله توانبخشی٬ دوره 13 ٬ شماره 4 ٬ 58 – 42.

مقالات ارائه شده در گردهمایی های علمی:

شهیدی٬ شهریار و قاریان٬ فاطمه (1376) روابط خانوادگی٬ امید به آینده و بهداشت روانی در نوجوانان ایرانی. نخستین کنگره انجمن روان شناسی ایران٬ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی٬ تهران.

شهیدی٬ شهریار (1388) روان شناسی مثبت نگر: طبقه بندی توانمندی های انسان و نقش این توانمندی ها در سلامت روان. سخنرانی ویژه٬ همایش ملی معناداری زندگی٬ دانشگاه اصفهان.

قنبرزاده٬ محمد٬ شهیدی٬ شهریار و قدیانی٬ مجتبی (1388) رابطه احساس معنابخش بودن زندگی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان با دو نوع درمان جراحی (رادیکال ماسکتومی و جراحی نگهدارنده) و مقایسه آن با افراد غیر مبتلا. همایش ملی معناداری زندگی٬ دانشگاه اصفهان.

شهیدی٬ شهریار٬ محمدیان٬ یوخابه٬ زاده محمدی٬ علی٬ مهکی٬ بهزاد و آقایی میبدی٬ فاطمه (1388) اثر شعر درمانی گروهی بر کاهش نشانه های اضطراب. دومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران٬ دانشگاه شهید بهشتی٬ تهران.

یوخابه٬ محمدیان٬ شهیدی٬ شهریار٬ زاده محمدی٬ علی٬ مهکی٬ بهزاد (1388) اثر شعر درمانی گروهی بر کاهش نشانه های استرس. دومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران٬ دانشگاه شهید بهشتی٬ تهران.

یوخابه٬ محمدیان٬ شهیدی٬ شهریار٬ زاده محمدی٬ علی٬ مهکی٬ بهزاد (1388) بررسی اثر شعر درمانی گروهی بر کاهش باورهای غیر منطقی: آیا شعر انعطاف فکری را بیشتر می کند؟ دومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران٬ دانشگاه شهید بهشتی٬ تهران.

Shahidi, S (1992) Beliefs and fears underlying the Type A behaviour pattern in adolescents. British Journal of Medical Psychology, 65(2), 187 – 196

 Shahidi, S and Powell, GE (1988) Biofeedback training of relaxation: Effects of false 
feedback and the influence of suggestibility. Personality and Individual Differences, 9(6), 995 – 999

Shahidi, S & Baluch, B (1991) False heart rate feedback, social anxiety and the self Attribution of embarrassment. Psychological Reports, 69(3), 1024 – 1026

Shahidi, S & Salmon, P (1992) Biofeedback training of relaxation in healthy adults:
Can Type As relax by competing ? Journal of Psychosomatic Research, 36(5), 477 – 483

 Shahidi, S & Devlin, J (1993) Attitudes of British medical students towards the aged.
Medical Education, 27, 286 – 288

Shahidi, S Henley, S Willows, J and Furnham, A (1991) Competition in Type A subjects: Effects of heart rate and performance on a driving game. Personality and Individual Differences, 12(12), 1277 – 1282

 Shahidi, S Khodapanahi, MK, Heydari, M & Baezat, F (2004) Motivational and educational self – regulation in Iranian students. Psychology & Education: An Interdisciplinary Journal, 41(1), 17 – 25

Jafari, M and Shahidi, S (2010) Comparing locus of control, assertiveness and general health Among young drug dependent patients in Iran. Iranian Journal of Psychiatry, 5, 11 – 16.

Baluch, B and Shahidi, S (1991) Linguistic characteristics of beginning readers of Persian Perceptual and Motor Skills, 72(3), 670 – 675

 McManus, IC Lefford, F Furnham, A Shahidi, S and Pincus, T (1996) Personality factors as predictions of choice of specialty in medical schools. Psychology, Health and Medicine, 1(3), 235 – 248

 Furnham, A Shahidi, S and Baluch, B (2002) Sex and culture differences in perceptions of estimated multiple intelligence for self and family: A British-Iranian Comparison. International Journal of Cross Cultural Psychology, 33(3), 270 –288

Papers Presented in Scientific Conferences:

 Shahidi, S (2003) Cancer Ethics: Some psychological considerations. Panel presentation At the 1st International Congress of Cancer Genetics, Tehran University of Medical Sciences

Shahidi, S (2004) Forgiveness training in cancer patients: A spiritual model. Oral presentation at the International Congress of Psychotherapy in the East and Dialogue between Civilizations, Iran University of Medical Sciences, Tehran Iran

Aslankhani, MA and Shahidi, S (2001) A comparative study of some psychological characteristics of male and female athlete and non-athlete students in Tehran universities. Poster presented at the International Society for Sports 
Psychology, Skiathos, Greece

Shahabizadeh F, Shahidi, S and Mazaheri, MA (2004) Relationship between childhood attachment quality and attachment to God and sudden religious conversion Paper presented at the 28th International Congress of Psychology, Beijing China

 برگرفته از وب سایت دانشگاه شهید بهشتی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق