انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

گروه های روان‌شناسی

تقسیم‌بندی گرایش‌های روان‌شناسی بر اساس دانشگاه‌ها

دانشگاه ارومیه

روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اراک

روانشناسی عمومی : کارشناسی

دانشگاه الزهرا

روانشناسی بالینی : کارشناسی و کارشناسی ارشد

روانشناسی کودکان استثنایی : کارشناسی

روان شناسی تربیتی : کارشناسی ارشد و دکتری

مشاوره و راهنمایی : کارشناسی و کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی : ارشد و دکتری

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

آموزش کودکان استثنائی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

روانشناسی صنعتی و سازمانی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد

روانشناسی : دکتری

راهنمایی و مشاوره : کارشناسی

مشاوره شغلی : کارشناسی ارشد، دکتری

مشاوره خانواده : کارشناسی ارشد، دکتری

دانشگاه بجنورد

راهنمایی ومشاوره: کارشناسی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

روانشناسی عمومی : کارشناسی

روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد

دانشگاه بیرجند

 روانشناسی عمومی : کارشناسی

روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد

 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره

 مشاوره‌ و راهنمایی‌ : کارشناسی

مشاوره : کارشناسی ارشد                                                        

روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد، دکتری ‌                              

روان‌شناسی‌ عمومی‌ : دکتری

گروه روانشناسی 

روان شناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد                            

روان شناسی عمومی : کارشناسی ارشد، دکتری                               

سلامت روان : دکتری

گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی : کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت معلم تهران

 روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

مشاوره شغلی: کارشناسی ارشد، دکتری

روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد، دکتری

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

 روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد

روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی : دکتری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد

دانشگاه تبریز دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی

روان شناسی بالینی : کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی کودک : کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد، دکتری

روانشناسی مدرسه : کارشناسی ارشد

 اعصاب شناختی : دکتری

روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد، دکتری

دانشگاه رازی کرمانشاه

راهنمایی ومشاوره : کارشناسی، کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

دانشگاه فردوسی مشهد ( دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)

 آموزش و پرورش کودکان استثنایی:           کارشناسی  

 روان شناسی بالینی :کارشناسی، کارشناسی ارشد 

 روان شناسی عمومی :کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

 روان شناسی کودکان استثنایی :کارشناسی 

 روان شناسی تربیتی :کارشناسی ارشد، دکتری

 روان شناسی مشاوره و خانواده: کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید بهشتی

گروه روانشناسی

روان شناسی بالینی: کارشناسی، تعداد82 نفر، دکتری

روان شناسی کودکان استثنایی : کارشناسی ، تعداد88 نفر                       

روان شناسی بالینی کودک و نوجوان : کارشناسی ارشد، تعداد 21 نفر

روان شناسی عمومی : کارشناسی ارشد ، تعداد 30 نفر دکتری ، تعداد12نفر

روان شناسی تربیتی : کارشناسی ارشد ، تعداد 20 نفر،  دکتری ، تعداد 7 نفر

روانشناسی خانواده درمانی : کارشناسی ارشد

گروه مشاوره

راهنمایی و مشاوره : کارشناسی ، تعداد 112 نفر

مشاوره خانواده : کارشناسی ارشد، تعداد 25 نفر

مشاوره مدرسه : کارشناسی ارشد، تعداد 19 نفر

دانشگاه زنجان دانشکده علوم انسانی

روانشناسی عمومی : کارشناسی، تعداد 177 نفر، کارشناسی ارشد

مشاوره : کارشناسی، تعداد 59 نفر

دانشگاه سمنان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی : کارشناسی

روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد

روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد

تعداد دانشجوی کارشناسی : 536

تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد : 130 

تعداد دانشجوی دکتری : –

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

دانشگاه شهرکرد

راهنمایی و مشاوره : کارشناسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید چمران – اهواز

راهنمایی و مشاوره : کارشناسی، کارشناسی ارشد

روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی : دکتری

روانشناسی بالینی : کارشناسی ارشد، دکتری

روانشناسی صنعتی سازمانی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

دانشگاه شیراز

آموزش کودکان استثنایی : کارشناسی 160 نفر، کارشناسی ارشد 27 نفر

 روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد 49 نفر، دکتری 10 نفر

 روانشناسی بالینی : کارشناسی 215 نفر، کارشناسی ارشد، تعداد 38 نفر

روانشناسی بالینی             http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=2543   

روانشناسی تربیتی           http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=2556

آموزش کودکان استثنایی   http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=2532   

دانشگاه کاشان گروه آموزشی روانشناسی

روانشناسی عمومی :  کارشناسی

روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد

دانشگاه کردستان

روانشناسی بالینی : کارشناسی ارشد

دانشگاه گیلان- رشت

راهنمایی ومشاوره : کارشناسی

روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

دانشگاه لرستان- خرم آباد

روانشناسی عمومی : کارشناسی

دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل

راهنمایی ومشاوره: کارشناسی

روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

روانشناسی بالینی: کارشناسی، کارشناسی ارشد

دانشگاه ملایر

روانشناسی عمومی : کارشناسی

دانشگاه هرمزگان- بندر عباس

راهنمایی ومشاوره : کارشناسی، کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی : کارشناسی

دانشگاه یزد

روانشناسی عمومی : کارشناسی

روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد

مجتمع آموزش عالی اردکان

راهنمایی ومشاوره : کارشناسی

روانشناسی عمومی : کارشناسی

اموزش عالی کازرون

روانشناسی عمومی : کارشناسی

دانشگاه شاهد تهران

روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

روانشناسی عمومی : دکتری

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

روانشناسی بالینی: کارشناسی ارشد، دکتری

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی : کارشناسی ارشد

مشاوره : کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی ایران

روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

دانشگاه علامه طباطبایی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

مشاوره : کارشناسی ارشد

روانشناسی تربیتی :کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

مشاوره شغلی : دکتری

دانشگاه خلیج فارس – بوشهر

روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد

دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق