آئین نامه گروه‌های تخصصی

آئین نامه گروه‌های تخصصی انجمن روان‌شناسی ایران به منظور پیشبرد اهداف انجمن روان‌شناسی ایران در زمینه فعالیت گروه های تخصصی روان‌شناسی، هیات مدیره انجمن روان‌شناسی ایران آئین‌نامه زیر را برای تشکیل گروه‌های تخصصی روان‌شناسی و نحوه کار آنها تدوین و تصویب کرد. ماده۱: تشکیل هر گروه تخصصی به درخواست سه نفر از اعضاء پیوسته متخصص