واکاوی و بازبینی درون مایه‌های بنیادین فزون‌کاربری کودکان ایرانی در پهنه مجازی و طراحی ابتدایی برنامه مهار کودکان در استفاده از فناوری‌های نوپدید

چکیده پایان‌نامه دکتر بیتا شلانی دانش‌آموختۀ دکتری روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی دکتر بیتا شلانی پایان‌نامه دکتری تخصصی خود تحت عنوان “واکاوی و بازبینی درون مایه‌های بنیادین فزون‌کاربری کودکان ایرانی در پهنه مجازی و طراحی ابتدایی برنامه مهار کودکان در استفاده از فناوری‌های نوپدید” را در اسفند ۱۴۰۰ به اتمام رساند. پایان‌نامه ایشان