سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره؛ از چاله‌ها تا چاه‌ها (برای حالِ خوبِ حرفه چه باید کرد؟): دکتر حمید پورشریفی

سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره؛ از چاله‌ها تا چاه‌ها برای حالِ خوبِ حرفه چه باید کرد؟ دکتر حمید پورشریفی رئیس انجمن روان‌شناسی سلامت ایران نایب‌رئیس انجمن روان‌شناسی ایران فروردین ۱۴۰۲ سخنِ آغازین چالۀ اول: عدم نظارت و آسیب‌های مالی چاهِ اول: اصلاحیۀ قانون و سیاسی کردن سازمان چالۀ دوم: آسیب‌های اداری، به‌ویژه در صدورِ پروانه