شرایط و تسهیلات عضویت در انجمن

اعضای انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می‌توانند گامی مؤثر در ادامه‌ی فعالیت‌های انجمن برداشته و ما را در پیشبرد اهدافمان یاری دهند که برای سهولت در امر عضویت از ابتدای سال ۱۳۹۵ ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت. *شایان ذکر است: مطابق مصوبه‌ی هیئت ‌مدیره‌ی انجمن، از ابتدای سال ۱۳۸۶،