آئین‌نامۀ گروه های تخصصی انجمن روان‌شناسی ایران

مصوب 18 اسفند 1402

آئین‌نامه حاضر به منظور پیشبرد اهداف انجمن روان‌شناسی ایران، از طریق تشکیل گروه های تخصصی روان‌شناسی تدوین شده است.

ماده1 :   تشکیل گروه‌های تخصصی، متناظر با بخش‌های انجمن روان‌شناسی امریکا (Divisions of APA)  در دستور کار هیئت مدیره انجمن قرار خواهد گرفت.

تبصره 1: در صورت نیاز، گروه‌های تخصصی با عناوینی متفاوت تشکیل خواهد شد.

ماده 2: گروه‌های تخصصی در زمینه‌های زیر فعال خواهند بود.

  1. بررسی وضعیت موجود حوزۀ عمل گروه تخصصی در کشور و پیشنهاد وضعیت مطلوب؛
  2. پیشنهاد و پایش آموزش­های تخصصی مورد نیاز؛
  3. پیشنهاد و اجرای برگزاری نشست­های علمی؛
  4. پیشنهاد، اقدام و پایش انتشار کتب و مجلات تخصصی مرتبط؛
  5. پیشنهاد، انجام و پایش تولیدات رسانه­ای؛
  6. پیشنهاد و اجرای پژوهش­های بنیادی و کاربردی؛
  7. نقد و ارزیابی مسایل مرتبط با حوزه عمل گروه تخصصی در جامعه.

 

ماده3 : اولین گام برای تشکیل گروه تخصصی، تعیین رئیس آن توسط هیئت مدیره است. به همین منظور فردی صاحب‌نظر و مورد وثوق انجمن در آن حوزه توسط هیئت مدیره انتخاب و بعد از کسب علاقمندی فرد مورد نظر، حکم رئیس گروه تخصصی توسط رئیس انجمن برای مدت سه سال صادر خواهد شد.

تبصره 2: در صورتی که در حال حاضر فرد صاحب‌نظر شاخص در حوزۀ گروه تخصصی داوطلب تشکیل گروه تخصصی نبود، برای فردی توانمند و علاقمند در زمینه گروه تخصصی، حکم دبیری صادر خواهد شد تا مقدمات تشکیل گروه تخصصی را فراهم کند و تا زمان تصدی ریاست گروه توسط فرد صاحب‌نظر، امور گروه تخصصی را هدایت کند.

ماده4 : هر گروه تخصصی دارای شورایی متشکل از پنج عضو  اصلی خواهد بود. این افراد، از میان اعضای پیوسته یا افتخاری انجمن که در آن حوزه فعال هستند، با نظر مشترک رئیس گروه تخصصی و هیئت مدیره تعیین خواهند شد.

تبصره 3: یکی از افراد انتخاب شده، با نظر رئیس گروه تخصصی، به‌عنوان دبیر گروه تخصصی ایفای نقش خواه کرد.

تبصره 4: در صورت عدم تمایل ادامه همکاری رئیس گروه تخصصی و یا کاهش اعضای گروه تخصصی، هیئت مدیره اقدامات لازم را برای جایگزینی انجام خواهد داد.

ماده 5: هر گروه تخصصی، از اعضای انجمن که علاقمند همکاری با این گروه تخصصی هستند، اقدام به عضوگیری وابسته (از اعضای وابسته انجمن) و پیوسته (از اعضای پیوستۀ انجمن) خواهد کرد.

ماده 6: مجمع عمومی گروه تخصصی، با هدف اتخاذ سیاست‌های گروه تخصصی، هر سال با حضور اعضای پیوستۀ گروه برگزار خواهد شد.

ماده7: گروه تخصصی در صورت نیاز می‌تواند کمیته‌های کاری لازم را با حضور اعضای وابسته و پیوستۀ گروه تشکیل دهد.

ماده8: لازم است گروه‌ تخصصی برنامه عمل یکساله خود را تدوین نموده، آن را به تصویب هیئت مدیره انجمن رسانده و اقدامات خود را بر اساس آن پیش ببرد.  

تبصره 5: در صورت پیش آمدن تصمیم‌های خارج از برنامۀ عمل، لازم است رئیس گروه تخصصی مشورت لازم را با هیئت مدیره (رئیس انجمن یا مسئول گروه‌های تخصصی) به عمل آورد. 

ماده 9: هر گونه ارتباط گروه تخصصی با خارج از انجمن باید از طریق دبیرخانه انجمن و نهایتاً ریاست هیئت مدیره انجمن باشد، مگر مواردی که توسط هیئت مدیره تفویض شده باشد.

ماده 10: لازم است هر گروه تخصصی لااقل ماهی یک بار شورای گروه تخصصی را تشکیل دهد و رئیس گروه تخصصی ظرف ده روز گزارش این جلسات را برای هیئت مدیره (رئیس یا مسئول گروه تخصصی) ارسال دارد.

ماده  11: اطلاع‌رسانی رخدادهای گروه تخصصی، از طریق رسانه‌های انجمن خواهد بود و در صورتی که گروه تمایل به راه‌اندازی رسانۀ اجتماعی داشت، این امر نیازمند تصویب هیئت مدیره بوده و روال حاکم بر آن رسانه‌ها بر اساس دستورالعمل رسانه‌های انجمن خواهد بود. 

ماده  12: مسئول کمیتۀ گروه‌های تخصصی که توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود بر اقدامات گروه‌های تخصصی نظارت خواهد داشت و تمهیدات لازم را برای پیشبرد امور گروه‌های تخصصی انجام خواهد داد و مشکلات را به اطلاع هیئت مدیره خواهد رسانید. همچنین هر فصل یکبار (جهت درج در نشریه خبری انجمن) و سالی یک بار( جهت ارائه به مجمع عمومی سالانه) گزارش عملکرد سالانۀ گروه‌های تخصصی را به ریاست هیئت مدیره ارایه خواهد کرد.

ماده 13: آئین نامه در جلسه مورخ 18 اسفند 1402 هیئت مدیره انجمن روان‌شناسی ایران به تصویب نهایی رسیده و در 13 ماده و 5 تبصره، نهایی و قابل اجراست.