مجله دانش روانشناسی شماره ۱۲

100,000 ریال

دسته:

Description

دو فصلنامه روانشناسی معاصر

پاییز 1396 . دوره 12 . شماره 2

 

بررسی اثربخشی برنامه روانشناختی خانوادهمحور بر رضامندی زوجیت والدین شاغل و وابستگی فرزندان نوجوان آنان به بازیهای رایانهای  101

نرگس زینعلی ، غلامعلی افروز ، مسعود غلامعلی لواسانی ، سوگند قاسمزاده

 

طراحی و آزمودن الگوی برخی پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مدیریت هیجان در محیط کار 115

سید امین حسینی مقدم ،  نسرین ارشدی ، عبدالزهرا نعامی

 

تفاوتهای جنسیتی در خودناتوانسازی تحصیلی: نقش جهتگیریهای هدف پیشرفت  129

الهه گودرز ناصری ،  امید شکری، سامان کمری

 

فراتحلیل رابطه فداکاری و کیفیت زناشویی 143

رضا خجستهمهر ، زینب آقائی ، مرتضی امیدیان

 

هنجاریابی پرسشنامه اجتناب و آمیختگی برای جوانان در ایران 155

مینا مجتبایی ، ساسان یاسینی

 

خشونت در مدرسه: نقش توانایی همدلی، مهارتهای ارتباطی و حل تعارض در کاهش رفتارهای خشونتآمیز نوجوانان 173

رسول کردنوقابی ، شهریار مرادی ، آرزو دلفان بیرانوند

 

مدلیابی انطباقپذیری و انسجام خانواده کودکان مبتلا به اوتیسم بر اساس منابع خانواده و سبکهای مقابله با استرس با میانجیگری استرس ادراکشده والدین 187

لیلا سادات عزیزی ، مژگان سپاهمنصور ، رؤیا کوچک انتظار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contemporary Psychology, Biannual Journal of the Iranian Psychological Association

 

Autumn 2017, Volume 12, Number 2

 

The Effectiveness of Family-Based Psychology Program on Marital Satisfaction and Their Children’s Affiliation to Computer Games   100

Zainali N, Afrooz Gh, Gholamali Lavasani M, Ghasemzadeh S.

 

Designing and Testing a Model of Some Antecedents and Outcomes of Emotional Labor Strategies 114

Hosseini Moghadam SA, Arshadi, Abdulzahra Naami N.

 

Sex Differences in Academic Self-Handicapping: The Role of Achievement Goal Orientations 128

Godarznaseri E, Shokri O, Kamari S.

 

Meta-Analysis of the Relationship Between Sacrifice and Marital Quality 142

Khojastehmehr R, Aghaei Z, Omidian M.

 

Standardization of Avoidance and Fusion Questionnaire for Young People in Iran 154

Mojtabaei M, Yasini S.

 

The Role of Empathy, Communication Skills and Conflict Resolution in Reducing Adolescents’ Aggressive Behavior: Violence at Schools 172

Kordnoghabi R, Moradi Sh, Delfan Beiranvand A.

 

Modeling of Family Adaptability and Cohesion in the Family of Autistic Children Based on Family Resources, Coping Strategies and Perceived Stress 186

Azizi LS, Sepah Mansour M, Kolchak Entezar R.