نمایش 1 - 25 از 640

کد عضویتنام و نام خانوادگینوع پرداختنوع عضویتروش نمایش کارت عضویتمدت اشتراکوضعیت چاپ کارتمبلغ قابل پرداختمبلغ پرداختی
33355سیده روژان حسینیعضویت2 (70,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)یکسالهدرحال چاپ کارت470,000 ریال470,000 ریال
25058لیلا پارسانیاعضویت4 (540,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتسه ساله540,000 ریال540,000 ریال
33354فاطمه زهرا پاکیزه سورکوهیعضویت1 (378,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت778,000 ریال778,000 ریال
33353محبوبه حاجی نمکیعضویت4 (540,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت940,000 ریال940,000 ریال
33352سیده حنانه حسینیعضویت2 (189,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتسه ساله189,000 ریال189,000 ریال
33351زهرا شعبانعضویت4 (200,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتیکساله200,000 ریال200,000 ریال
33350شقایق اسماعیلزاده اسکوییعضویت1 (378,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتسه ساله378,000 ریال378,000 ریال
33349سحر سلمانزاده اسبقعضویت2 (189,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت589,000 ریال589,000 ریال
26166هانیه توسلیارتقا4 (380,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتدوساله380,000 ریال380,000 ریال
26113حسین توسلیارتقا4 (380,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتدوساله380,000 ریال380,000 ریال
33348فهیمه اسماعیلیعضویت1 (266,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)دوسالهدرحال چاپ کارت666,000 ریال666,000 ریال
33347زهرا رنجبرمحمدیعضویتچاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت400,000 ریال400,000 ریال
33346پریسا داوریعضویت1 (140,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتیکساله140,000 ریال140,000 ریال
33345مریم براتی زادهعضویت2 (189,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت589,000 ریال589,000 ریال
33344شقایق رمضانیعضویت2 (189,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت589,000 ریال589,000 ریال
33343شادی لاهیجانیعضویت4 (540,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت940,000 ریال940,000 ریال
33342صبا علی خواهعضویت2 (189,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت589,000 ریال589,000 ریال
33341محمدرضا بیرانوندیعضویت1 (378,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت778,000 ریال778,000 ریال
33340آرمان عالی زادهعضویت1 (140,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتیکساله140,000 ریال140,000 ریال
33339سیمین شرج شریفیعضویت4 (540,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت940,000 ریال940,000 ریال
11356جعفر بهادری خسروشاهیعضویت3 (665,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)دوسالهدرحال چاپ کارت1,065,000 ریال1,065,000 ریال
24206فریده حکیمیانعضویت3 (350,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)یکسالهدرحال چاپ کارت750,000 ریال750,000 ریال
33338فاطمه عبدالهیعضویت2 (189,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت589,000 ریال589,000 ریال
33337فاطمه قهرمانی دودرانعضویت2 (133,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)دوسالهدرحال چاپ کارت533,000 ریال533,000 ریال
33336امیرحسین خیاط طهرانچیعضویت4 (540,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت940,000 ریال940,000 ریال
کد عضویتنام و نام خانوادگینوع پرداختنوع عضویتروش نمایش کارت عضویتمدت اشتراکوضعیت چاپ کارتمبلغ قابل پرداختمبلغ پرداختی

داشبورد – پرداختها

کد عضویت نام و نام خانوادگی نوع پرداخت نوع عضویت روش نمایش کارت عضویت مدت اشتراک وضعیت چاپ کارت مبلغ قابل پرداخت مبلغ پرداختی
33355 سیده روژان حسینی عضویت 2 (70,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) یکساله درحال چاپ کارت 470,000 ریال 470,000 ریال
25058 لیلا پارسانیا عضویت 4 (540,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت سه ساله 540,000 ریال 540,000 ریال
33354 فاطمه زهرا پاکیزه سورکوهی عضویت 1 (378,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 778,000 ریال 778,000 ریال
33353 محبوبه حاجی نمکی عضویت 4 (540,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 940,000 ریال 940,000 ریال
33352 سیده حنانه حسینی عضویت 2 (189,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت سه ساله 189,000 ریال 189,000 ریال
33351 زهرا شعبان عضویت 4 (200,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت یکساله 200,000 ریال 200,000 ریال
33350 شقایق اسماعیلزاده اسکویی عضویت 1 (378,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت سه ساله 378,000 ریال 378,000 ریال
33349 سحر سلمانزاده اسبق عضویت 2 (189,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 589,000 ریال 589,000 ریال
26166 هانیه توسلی ارتقا 4 (380,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت دوساله 380,000 ریال 380,000 ریال
26113 حسین توسلی ارتقا 4 (380,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت دوساله 380,000 ریال 380,000 ریال
33348 فهیمه اسماعیلی عضویت 1 (266,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) دوساله درحال چاپ کارت 666,000 ریال 666,000 ریال
33347 زهرا رنجبرمحمدی عضویت چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 400,000 ریال 400,000 ریال
33346 پریسا داوری عضویت 1 (140,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت یکساله 140,000 ریال 140,000 ریال
33345 مریم براتی زاده عضویت 2 (189,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 589,000 ریال 589,000 ریال
33344 شقایق رمضانی عضویت 2 (189,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 589,000 ریال 589,000 ریال
33343 شادی لاهیجانی عضویت 4 (540,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 940,000 ریال 940,000 ریال
33342 صبا علی خواه عضویت 2 (189,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 589,000 ریال 589,000 ریال
33341 محمدرضا بیرانوندی عضویت 1 (378,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 778,000 ریال 778,000 ریال
33340 آرمان عالی زاده عضویت 1 (140,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت یکساله 140,000 ریال 140,000 ریال
33339 سیمین شرج شریفی عضویت 4 (540,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 940,000 ریال 940,000 ریال
11356 جعفر بهادری خسروشاهی عضویت 3 (665,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) دوساله درحال چاپ کارت 1,065,000 ریال 1,065,000 ریال
24206 فریده حکیمیان عضویت 3 (350,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) یکساله درحال چاپ کارت 750,000 ریال 750,000 ریال
33338 فاطمه عبدالهی عضویت 2 (189,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 589,000 ریال 589,000 ریال
33337 فاطمه قهرمانی دودران عضویت 2 (133,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) دوساله درحال چاپ کارت 533,000 ریال 533,000 ریال
33336 امیرحسین خیاط طهرانچی عضویت 4 (540,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 940,000 ریال 940,000 ریال
کد عضویت نام و نام خانوادگی نوع پرداخت نوع عضویت روش نمایش کارت عضویت مدت اشتراک وضعیت چاپ کارت مبلغ قابل پرداخت مبلغ پرداختی


دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  86120264-021

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق