نمایش 1 - 25 از 4,800

کد عضویتنام و نام خانوادگینوع پرداختنوع عضویتروش نمایش کارت عضویتمدت اشتراکوضعیت چاپ کارتمبلغ قابل پرداختمبلغ پرداختی
36858بهنام گشتاسیانعضویت4 (540,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت940,000 ریال940,000 ریال
36857زهرا اسودیعضویت1 (378,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت778,000 ریال778,000 ریال
36856آیسان ستاری سهلانعضویت1 (140,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتیکساله140,000 ریال140,000 ریال
36855سیدمجید موسویعضویت4 (540,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت940,000 ریال940,000 ریال
26017بهنام فیروزیتمدید4 (540,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت940,000 ریال940,000 ریال
36854شکیلا یوسفیعضویت1 (378,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت778,000 ریال778,000 ریال
36853اسماء سلیمانیعضویت2 (70,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتیکساله70,000 ریال70,000 ریال
36852روجا بیگدلیعضویت4 (540,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت940,000 ریال940,000 ریال
36851ماندانا علیرضائیعضویت2 (189,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت589,000 ریال589,000 ریال
36850محمدصادق تقی‌پورعضویت1 (378,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت778,000 ریال778,000 ریال
36849سیاووش اسکندریعضویت1 (140,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتیکساله140,000 ریال140,000 ریال
36848مریم رجبیعضویت1 (266,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)دوسالهدرحال چاپ کارت666,000 ریال666,000 ریال
36847مهدی حاتمیعضویت2 (189,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتسه ساله189,000 ریال189,000 ریال
36846مهنوش علی مهریعضویت1 (140,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)یکسالهدرحال چاپ کارت540,000 ریال540,000 ریال
36845راضیه قنبریعضویت4 (540,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت940,000 ریال940,000 ریال
36844لیلا جعفریعضویت1 (140,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتیکساله140,000 ریال140,000 ریال
36843پریا گرگانیعضویت1 (140,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتیکساله140,000 ریال140,000 ریال
36842ستاره حاج محمدیعضویت2 (189,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت589,000 ریال589,000 ریال
25377فاطمه فراهانیتمدید1 (378,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت778,000 ریال778,000 ریال
29336ارمین هوشمند فرزانهتمدید1 (140,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)یکسالهدرحال چاپ کارت540,000 ریال540,000 ریال
36841مائده قیمعضویت1 (266,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)دوسالهدرحال چاپ کارت666,000 ریال666,000 ریال
28970پیام قلی زادگانتمدید4 (540,000 ریال)چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال)سه سالهدرحال چاپ کارت940,000 ریال940,000 ریال
36840فاطمه سراوانیعضویت2 (189,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتسه ساله189,000 ریال189,000 ریال
36839نیلوفر بازیارعضویت2 (133,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتدوساله133,000 ریال133,000 ریال
15248عالیه ناظمی تنگعضویت4 (200,000 ریال)بدون نیاز به چاپ کارتیکساله200,000 ریال200,000 ریال
کد عضویتنام و نام خانوادگینوع پرداختنوع عضویتروش نمایش کارت عضویتمدت اشتراکوضعیت چاپ کارتمبلغ قابل پرداختمبلغ پرداختی

داشبورد – پرداختها

کد عضویت نام و نام خانوادگی نوع پرداخت نوع عضویت روش نمایش کارت عضویت مدت اشتراک وضعیت چاپ کارت مبلغ قابل پرداخت مبلغ پرداختی
36858 بهنام گشتاسیان عضویت 4 (540,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 940,000 ریال 940,000 ریال
36857 زهرا اسودی عضویت 1 (378,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 778,000 ریال 778,000 ریال
36856 آیسان ستاری سهلان عضویت 1 (140,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت یکساله 140,000 ریال 140,000 ریال
36855 سیدمجید موسوی عضویت 4 (540,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 940,000 ریال 940,000 ریال
26017 بهنام فیروزی تمدید 4 (540,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 940,000 ریال 940,000 ریال
36854 شکیلا یوسفی عضویت 1 (378,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 778,000 ریال 778,000 ریال
36853 اسماء سلیمانی عضویت 2 (70,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت یکساله 70,000 ریال 70,000 ریال
36852 روجا بیگدلی عضویت 4 (540,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 940,000 ریال 940,000 ریال
36851 ماندانا علیرضائی عضویت 2 (189,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 589,000 ریال 589,000 ریال
36850 محمدصادق تقی‌پور عضویت 1 (378,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 778,000 ریال 778,000 ریال
36849 سیاووش اسکندری عضویت 1 (140,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت یکساله 140,000 ریال 140,000 ریال
36848 مریم رجبی عضویت 1 (266,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) دوساله درحال چاپ کارت 666,000 ریال 666,000 ریال
36847 مهدی حاتمی عضویت 2 (189,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت سه ساله 189,000 ریال 189,000 ریال
36846 مهنوش علی مهری عضویت 1 (140,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) یکساله درحال چاپ کارت 540,000 ریال 540,000 ریال
36845 راضیه قنبری عضویت 4 (540,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 940,000 ریال 940,000 ریال
36844 لیلا جعفری عضویت 1 (140,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت یکساله 140,000 ریال 140,000 ریال
36843 پریا گرگانی عضویت 1 (140,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت یکساله 140,000 ریال 140,000 ریال
36842 ستاره حاج محمدی عضویت 2 (189,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 589,000 ریال 589,000 ریال
25377 فاطمه فراهانی تمدید 1 (378,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 778,000 ریال 778,000 ریال
29336 ارمین هوشمند فرزانه تمدید 1 (140,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) یکساله درحال چاپ کارت 540,000 ریال 540,000 ریال
36841 مائده قیم عضویت 1 (266,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) دوساله درحال چاپ کارت 666,000 ریال 666,000 ریال
28970 پیام قلی زادگان تمدید 4 (540,000 ریال) چاپ کارت و ارسال توسط انجمن (400,000 ریال) سه ساله درحال چاپ کارت 940,000 ریال 940,000 ریال
36840 فاطمه سراوانی عضویت 2 (189,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت سه ساله 189,000 ریال 189,000 ریال
36839 نیلوفر بازیار عضویت 2 (133,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت دوساله 133,000 ریال 133,000 ریال
15248 عالیه ناظمی تنگ عضویت 4 (200,000 ریال) بدون نیاز به چاپ کارت یکساله 200,000 ریال 200,000 ریال
کد عضویت نام و نام خانوادگی نوع پرداخت نوع عضویت روش نمایش کارت عضویت مدت اشتراک وضعیت چاپ کارت مبلغ قابل پرداخت مبلغ پرداختی


دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق