انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

پیش بینی رفتار ایمنی کادر بهداشت و درمان براساس استرس درک شده، درگیری کار و خانواده و هوش هیجانی با میانجیگری فرسودگی شغلی

  • صفحه اصلی
  • پیش بینی رفتار ایمنی کادر بهداشت و درمان براساس استرس درک شده، درگیری کار و خانواده و هوش هیجانی با میانجیگری فرسودگی شغلی

چکیده پایان‌نامه دکتر سید جمال صادقی دانش آموخته دکتری روان‌شناسی سلامت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکتر سید جمال صادقی پایان‌نامه دکتری تخصصی خود تحت عنوان پیش بینی رفتار ایمنی کادر بهداشت و درمان براساس استرس درک شده، درگیری کار و خانواده و هوش هیجانی با میانجیگری فرسودگی شغلی را در آبان 1399 به اتمام رساند.

پایان‌نامه ایشان توسط دکتر افسانه طاهری، دکتر فرح  لطفی کاشانی (اساتید راهنما) و دکتر نسترن شریفی (استاد مشاور) هدایت شده است.

چکیده:

هدف: هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه ای فرسودگی شغلی در رابطه بین استرس درک شده، درگیری کار و خانواده و هوش هیجانی با  رفتار ایمنی کادر بهداشت و درمان شهرستان مهاباد بود.

روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان بهداشت و درمان شهرستان مهاباد  بالغ بر 2000 نفر بود که جهت برآورد حجم نمونه با در نظر گرفتن 40 نفر برای هر متغیر پیش بین، حجم نمونه برابر با 200 نفر برآورد گردید. نمونه منتخب به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بین سه گروه (بهداشتی، پرستاری/ مامایی و اداری خدماتی) انتخاب و پرسشنامه های رفتار ایمنی، درگیری کار و خانواده، استرس درک شده، فرسودگی شغلی و هوش هیجانی بین آنها توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (روش مدل معادلات ساختاری) با نرم افزارهای Smart-PLS3.2.9 و SPSSV25 و آزمون بوت استراپ انجام شد.

یافته ها: یافته ها حاکی از برازش مدل ساختاری تحقیق و نیز ارتباط منفی و معنی دار استرس درک شده، درگیری کار و خانواده و فرسودگی شغلی با رفتار ایمنی و همچنین ارتباط مثبت و معنی دار هوش هیجانی با رفتار ایمنی داشت. و همچنین مشخص گردید که فرسودگی شغلی در رابطه بین هوش هیجانی و درگیری کار و خانواده با رفتار ایمنی کادر بهداشت و درمان نقش میانجی دارد.

نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که استرس درک شده، درگیری کار و خانواده و هوش هیجانی قادر به پیش بینی رفتارهای ایمنی پرسنل بهداشت و درمان است. به نظر می رسد که سیستم مدیریتی سازمان می تواند با مدیریت بهینه این عوامل مهم، سطح ایمنی شاغلین خود را ارتقاء دهد.

واژگان کلیدی: رفتار ایمنی، هوش هیجانی، استرس درک شده، درگیری کار و خانواده، فرسودگی شغلی

دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق