همایش ملی مسائل اجتماعی ایران (چالش ها ، راهکارها)

همایش ملی مسائل اجتماعی ایران (چالش ها ، راهکارها) محورهای همایش: وب سایت همایش: http://sicsconf.ir/fa/