گزارش هیات مدیره در خصوص اقدامات انجمن روان‌شناسی ایران

گزارش هیات مدیره در خصوص اقدامات انجمن روان­شناسی ایران کسب موفقیت­‌ها کسب رتبه A+ در سال ۱۳۹۸ وکسب رتبه A در عملکرد هر سال دریافت جایزه از کمیسیون و همچنین شورای انجمن­های علمی ایران فعالیت­‌ها و دست‌آوردهای بین المللی برگزاری کارگاه مواجهه درمانی روایتی توسط آقای دکتر ارجمند استاد مهمان ازآلمان. مشارکت در برگزاری اولین دوره آموزش بین المللی