مجله دانش روانشناسی شماره ۱۳

100,000 ریال

دسته:

Description

دو فصلنامه روانشناسی معاصر

بهار و تابستان 1397 . دوره 13 . شماره 1

نقش ضربهگیر سرمایهگذاری جمعی عاطفی در رابطه استرس با فرسودگی هیجانی -3

محسن گلپرور، سمیه صفری

آمادگی اعتیاد بر مبنای الگوی غیرمعمول مضطربتکانشگر اضطراب اجتماعی: نقش خشم و تکانشگری-15

تورج سپهوند

مقایسه اثربخشی سیستم رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری و رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر شفقت بر تابآوری و انگیزه اقدام به خودکشی در افراد اقدامکننده-27

محمدجواد بگیان کوله مرزی،  جهانگیر کرمی، خدا مراد مومنی، عادله الهی

نقش واسطهای تابآوری و امیدواری در رابطه بین حمایت اجتماعی ادارکشده و رضایت از زندگی نوجوانان بیسرپرست-41

عباسعلی تاتار، عباس نسائیان، رقیه اسدی گندمانی

بررسی ساختاری مدل نظریه بینفردی خودکشی در دانشجویان-51

احمدرضا کیانی چلمردی، سجاد رشید، پژمان هنرمند، فاطمه تموک

نقش تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه جهتگیری هدف (تبحری، عملکردگرا و عملکردگریز) و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان-63

سحر صفرزاده

اثربخشی برنامه همراهی بهنگام بر ارتقای گرمی و تعامل والد-کودک -79

حنانه پناهیپور،  سیمین حسینیان، سوگند قاسمزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contemporary Psychology, Biannual Journal of the Iranian Psychological Association

Spring, Summer 2018, Volume 13, Number 1

The Buffering Role of Affective-Collective Investment in the Relationship Between Job Stress and Emotional Exhaustion -2

Golparvar M, Safari S.

Addiction Potential Based-on Atypical Anxious-Impulsive Pattern of Social Anxiety: The Role of Anger and Impulsivity-14

Sepahvand T.

The Effectiveness of Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) and Dialectical Behavior Therapy Based on Compassion on Resilience and Motivations for Suicide Attempts in People Attempted Suicide -26

Bagian Kulehmarzi MJ, Karami J, Momeni Kh, Elahi A.

Mediating Role of Resilience and Hope in the Relationship Between Perceived Social Support and Life Satisfaction in Orphaned Adolescents-40

Tatar AA, Nesayan A, Asadi Gandomani R.

A Structural Test of the Interpersonal Theory of Suicide Model in Students-50

Kiani Chalmari A, Rashid S, Honarmand P, Tamook F.

The Moderating Role of Subjective Well-Being on the Relationship of Goal Orientation and Metacognition With the Academic Self-Efficacy of the Students-62

Safarzadeh S.

The Efficacy of Early Pathways Program on Parent-Child Interaction and Warmth-78

Panahipour H, Hosseinian S, Ghasemzadeh S.