مجله دانش روانشناسی شماره۷

100,000 ریال

دسته:

Description

 

 

 

 

دانش روان­شناسی

علمی ترویجی

دوفصلنامه/  دوره دوم، شماره هفتم، پائیز و زمستان 1396/10000 تومان

 

دراین شماره می خوانیم

سخن سردبیر

نقش روانشناسان در مراقبت تسکینی

بازاریابی اجتماعی: رویکردی نوین جهت ارتقای سلامت روان جامعه

استبداد و بهداشت روانی

شناختدرمانی در والاستریت؛ طرحوارهها و الگوهای آسیبناپذیری

رواندرمانی تحلیلی کارکردی: استفاده از آگاهی، شجاعت و عشق در رواندرمانی

ذهنآگاهی وسعتدهنده آگاهی است و به فصل مشترک توجه و هیجان معنا میدهد

نقش والدین در شکلگیری تنظیم هیجان کودکان

پرسشنامه غربالگری اختلالات اضطرابی کودکان (SCARED)

درخودماندگی (اتیسم)

آموزش شناسایی و پاسخ به گفتههای فریبآمیز به کودکان با اختلال اتیسم

آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر کاهش نشانگان افسردگی دانشآموزان قلدر – قربانی

اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاهمدت با رویکرد تعدیلکننده اضطراب بر کاهش کمرویی و اضطراب اجتماعی

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان

درباره تفکر انتقادی چه میدانیم؟

اسرار بازخورد مؤثر

کمالگرایی یا کاملگرایی؟

تنبلی، هنر ماندن در دیروز؛ چهار نوع تنبلی و راه غلبه بر آنها (تجارب یک روانشناس)