انجمن روانشناسی ایران
Menu

تازه های کتاب

تازه های کتاب

موارد بالینی بر اساس DSM-5

موارد بالینی بر اساس DSM-5

 • 357
 • امتیاز مطلب: 4/0
ذهن آگاهی برای آغازگران

ذهن آگاهی برای آغازگران

 • 1015
 • امتیاز مطلب: 4/7
منشور معنا درمانی

منشور معنا درمانی

 • 646
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
مقدمه ای بر مشاوره وجودی

مقدمه ای بر مشاوره وجودی

 • 505
 • امتیاز مطلب: 4/5
شکستن الگوهای منفی فکری

شکستن الگوهای منفی فکری

 • 1568
 • امتیاز مطلب: 3/5
مراجعی که مرا تغییر داد

مراجعی که مرا تغییر داد

 • 1366
 • امتیاز مطلب: 2/7
توانخواهان و توانمندسازي آنان (به انضمام آزمون هاي مهارتی)

توانخواهان و توانمندسازي آنان (به انضمام آزمون هاي مهارتی)

 • 934
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
RSS
123